“YEDEKLEMEDE DÜNYADA EN İYİ OLDUK”

Capital (Turkey) - - İNSAN KAYNAKLARI - BERNA ÖZTINAZ / ENERJ SA K VE BÖLÜM BA KANI

mesi durumunda psikolojinin bozulmamas için uygulan yor. Ayr ca irketlerin yedek olarak belirledikleri ki iye kimin yede i olduklar n aç klamamas n n bir di er nedeniyse hedef rolle ilgili beklentilerinin mevcut hedeflere odaklanmay olumsuz etkileyebilece i endi esi...

Ye ildere, “Yedeklenen ki ilerin motivasyonunun yüksek tutulmas için zorlu ve stresli hedeflerin önlerinde olmas her zaman faydal olacakt r” diyor.

GlaxoSmith Klein (GSK) gibi baz irketlerde kurum içinden CEO seçimi yap l rken, iç adaylar n de erlendirilmesi amac yla iki y ll k zaman dilimine yayg nla t r lm projeler tüm iç adaylara da veriliyor. Bu da rekabetin artmas n sa layarak çok daha iyi adaylar n ç kmas - n sa l yor.

HumanGroup Genel Müdürü Gaye Özcan da irket içinde yüksek potansiyelli olarak belirlenen ve yeti tirilen ki ilerin bunu bilmesi gerekti ini söylüyor. Özcan’a göre bu ekilde yeteneklerin motivasyonu ve irkette kalmalar da te vik ediliyor. Ancak di er çal anlar n da yedekleme plan ve programlar na dahil olmas bu durumdan bir ekilde haberdar edilmeleri gerekiyor.

EN Y LER SEÇMEK!

Kritik pozisyondaki yöneticilerin ve potansiyel görülen yeteneklerin yedeklemesi konusunda dünyada en iyi olan irketler aras nda ku kusuz GE, P&G, Apple, Unilever ve Microsoft bulunuyor. Özellikle GE’nin efsane CEO’su Jack Welch, kendi yede i de dahil olmak üzere mevcut yöneticilerin yerine gelebilecek yöneticilerin belirlenmesinde ekol haline gelmi durumda. Welch’in 20 y ll k CEO’luk döneminde bütün kritik pozisyonlardaki insanlar tan - y p bu ki ilerin geli imiyle ve onlar n yerine geçebilecek potansiyel yeteneklerle birebir ilgilendi i biliniyor.

Human Group Genel Müdürü Gaye Özcan, bu ekilde Welch’in, do ru pozisyonda do ru yöneticiyi tutabildi ini ve potansiyel yetenekleri yeti tirdi ini söylüyor.

Egon Zehnder Türkiye Yönetici Orta Murat Ye ildere de yedekleme yönetiminde ba ar l irketlerin i sistemati ini oturtmu irketler oldu unu belirtiyor. Ye ildere’ye göre AstraZeneca, GSK, Pfizer gibi ilaç irketleri bu konuda son derece ba ar l . Ye ildere, h zl tüketimdeyse Procter&Gamble gibi irketlerin yap land r lm politikalar n n do ru sonuç verdi ini söylüyor.

“EN STRATEJ K M Z”

Çal anlar organizasyonlar n ba ar lar n belirleyen en kritik unsur. Bundan dolay bizim için yedekleme ve kariyer yönetimi Enerjisa’n n en önemli stratejik yönetim araçlar ndan biri.

YETENEK YÖNET M

Bizim için yedekleme süreci organizasyon a ac ndaki kutular n içini isimle doldurmaktan ibaret de il. Biz bu yöntemi yönetici ve lider geli tirmeyi amaçlayan “insan odakl ” bir “yetenek yönetimi süreci” olarak görüyoruz.

BEYAZ YAKALILAR

Yedekleme sistemimizin içine seviye ayr m olmaks z n tüm beyaz yaka çal anlar m z dahil ediyoruz. 2014’te alan ndaki en prestijli ödüllerden biri olan BrandonHall’dan “En yi Yedekleme ve Kariyer Yönetim Sistemi” kategorisinin alt n ödülünü ald k. Bu ödülü Türkiye’ye getiren ilk Türk markas olman n mutlulu unu ve gururunu ya yoruz.

Rıza Kadılar, irketlerin de erli yetenekleri terfi

ettiremedi i zamanlarda onların

ba lılı ını “yedekleme” süreciyle artırdı ını

söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.