SAKİNLİĞİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Capital (Turkey) - - ZAMAN PLANLAMA - AHMET SA T KAVURMACI MURAT KOLBA I

disine ay r yor. Asl nda i dünyas nda herkes için verimli saatler farkl . Kimi sabah n kimi gecenin i leri yoluna koymak ya da en do ru kararlar almak için daha yararl oldu unu dü ünüyor.

SABAHIN GET RD KLER

Türk i dünyas na öyle bir bakt m zda ise üst düzey yöneticilerin a rl kl olarak sabah saatlerini kendileri aç s ndan verimli kullanmaya çal t klar dikkatlerden kaçm yor. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, sabah 6:00-8:00 saatleri aras n n en verimli oldu u zaman dilimi oldu unu söylüyor. Bu nedenle i e her zaman erken gelmeye çal t n belirten Diren, “Bu zaman dilimini özellikle yeni fikir üretmek, plan yapmak ve yarat c olmak için kullan r m çünkü bu saatlerde ki i y pranmam oluyor. Ben sabah insan y m diyebilirim. Hatta y ll k planlar m bile sabah yapt m söyleyebilirim. Ayr ca, sabahlar yüksek sesle enerjik müzik dinlerim” diyor.

Ayd nl Grup Yönetim Kurulu Ba kan Ahmet Said Kavurmac için de en verimli saatler sabah 06:00- 10:00 aras . Güne do madan kalk p i e ba laman n bereket getirdi ine inanan Kavurmac , zihnin gündelik me guliyetlere henüz dalmad bu saatlerin verimlili i art rd n dü ünüyor. “Ben özellikle önemli karar al nacak toplant lar m z bu erken saatlere göre planl - yorum. Bu saatlerin ilk dilimi olan 06:00-07:30 aras ise ibadet ve kitap okuma saatlerimdir. Hafta içi haftasonu de i mez… Mümkün oldu unca ayn saatte kalk p kitap okurum” diye konu uyor.

Z HN N EN AÇIK OLDU U SAAT

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Ba kan Nafi Güral, sabah 07:30 ve 09:00 aras - n önemsiyor. “Kendi i imden ba ka, ba - kan oldu um Ticaret ve Sanayi Odas ’n n mü terek meslek komiteleri toplant lar , yönetim kurulu toplant lar bile 07:30’da ba lar” diyen Güral özellikle bu saatleri tercih etmesinin nedenini de öyle aç kl yor: “Bu saatlerde henüz i dünyas çal ma moduna girmedi i için arayan olmaz, sadece konular m za konsantre oluruz. Ben de sabah kalkar gündeme bakar m, günün planlamas gerekiyorsa onu yapar m.”

Kurtsan laç Yönetim Kurulu Ba kan Meltem Kurtsan da sabah saatlerinin her i için ideal oldu unu dü ünenlerden... “ yi bir uyku sonras sabah 8:00-9:00 aras nda sorunlar ve çözümleri berrakla t r r m” diyen Kurtsan, sabah saatlerinde zihninin olaylar daha net gördü ünü söylüyor. Bu verimli saatlerde çal rken Kurtsan’ n tek ihtiyaç duydu u ey ise sessizlik ve bitki çay .

Torunlar Holding Yönetim Kurulu Ba kan Aziz Torun da sabah zindeli ini verimlili e çevirenlerden. Sabah saat 8:00-10:00 aras nda gerçekle en bir toplant da herkesin zinde bir zihne sa-

ORMANDA YÜRÜYÜ

Ancak a ırlıklı olarak spor yapıyorum, Önemli maillerime yanıt veriyorum veya okunacak bir raporu de erlendiriyorum. Ço u zaman bu u ra larıma bir Türk kahvesi, Belgrad Ormanı’nda yürüyü ya da Hong Kong ofisimizle bir telefon konferansı da e lik

edebiliyor.

GÜNE HAZIR OLUYORUM

Benim için günün en verimli saat aralı ı sabah 07:00 ile 09:00 arası. Sabah erken saatler daha sakin oluyor. Ben güne hazır oluyorum ama ço u kimse henüz i inin ba ında olmuyor ve telefonla mail sessiz... Bu saat diliminde neler yaptı ım

güne göre de i iyor.

/ ARZUM YÖNET M KURULU BA KANI

NAF GÜRAL

OZAN D REN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.