30 DAKİKALIK BÜYÜLÜ SÜRE

Capital (Turkey) - - ZAMAN PLANLAMA - MELTEM KURTSAN EROL B LEC K

hip oldu unu belirten Torun, “Gelen telefon aramalar da olmad için dikkatler da lm yor. Bu nedenle icra kurulu toplant lar n hep bu saatlerde yap yorum” diye konu uyor.

Ö LE SAATLER N TERC H EDENLER

Baz i insanlar ise ö le saatlerinde daha verimli oldu unu dü ünüyor. Avivasa Türkiye CEO’su Meral Eredenk Kurda , tüm önemli toplant lar n saat 13:0015:00 aras nda yap yor. Mü teriyle yemeklerini ve genel i görü melerini de bu zamanda gerçekle tirdi ini belirten Kurda , “Yarat c fikirleri ise gece yar s ndan sonra 24:00-02:00 saatleri aras nda evde sessiz sakin çal rken de erlendiriyorum. Güne ili kin de erlendirmeleri de yine bu saatte yap yorum. Ertesi günün toplant lar na dair doküman varsa okuyor, e-maillerimi temizliyorum. nternette yenilikleri, dünyadaki sektörel geli meleri ara t r yorum” diyor.

Esas Holding G da Grubu Ba kan Babür Çelebi ise sabah 9:30 ve 12:30 aras nda güne ili kin önemli kararlar alman n avantajl oldu u görü ünde... Tüm önemli görü melerini ö leden sonraya b rakmadan bu zaman içinde gerçekle tiriyor. “Toplant lar m da 12:30’a kadar yapar m, günümü planlar m. Tüm bunlar yapana kadar da iki çay ve bir Türk kahvesi içmi olurum” diyor.

Orka Tekstil Yönetim Kurulu Ba kan Süleyman Orakç o lu için en verimli saatler 11:00-13:00 aras . Nedenini ise öyle anlat yor: “

Sabah mahmurlu unun çoktan geride kald , ö le yeme inin yaratabilece i a rl ktan da önce bence insan n zihninin en aç k ve bedeninin en zinde oldu u saatler bunlar. Bu saatlerde genelde planlama yapmay seviyorum, en yarat c fikirler o zamanlarda geli iyor.”

ENERJ K VE MOT VE B R BA LANGIÇ

Mudo Genel Müdürü Bar Karakullukçu için sabah 9:00-10:00 aras yeni gün ve yeni bir ba lang ç demek. Bu saatlerde dinlenmi , enerjik ve motive bir ba lang ç yapman n tüm gününün verimlili ini art rd na inanan Karakullukçu, “Bu saat diliminde sporumu yapm , e im ve çocuklar mla kahvalt m bitirmi ve günümü planlam oluyorum. Önceliklerimi belirleyip bu saatlerde görü - me ve toplant lar ma ba l yorum. Toplant m yoksa maillerimi okuyor, gündemi takip ediyor ya da acil telefon görü melerine zaman ay r yorum. Belli bir ritüelim yok ancak genellikle çay e li inde görü melerime haz rlan yor ya da toplant ya ba - lam oluyorum” diyor. C5 Yönetim Kurulu Ba kan Ahmet Güven için de günün en verimli saati sabah 8:00-10:00 aras . Güne erken ba lamay sevdi ini ve kendini sabahlar daha enerjik hissetti ini belirten Güven, “Bu sebepten dolay da bu saat aral , günün yo unlu u ve tela ndan uzak, en verimli zaman dilimi benim için. Ba lang ç olarak bir önceki gün yap lan i leri, toplant lar gözden geçirmeyi ve de erlendirmeyi tercih ediyorum. Daha sonras nda da yeni gün için daha önceden planlad m i lerime odaklan yorum ve o gün için gündemde olmayan acil bir konu varsa öncelikle onlar planl yorum. Önemli toplant lar - m sabah çok erken saate

SOSYAL MEDYAYI KONTROL

Bu 30 dakika içinde bütün sosyal medya hesaplarını kontrol etti im gibi, geceden kalan veya eksik bıraktı ım i lerimi tamamlarım, günlük gazetelere göz atarım.

Aynı zamanda güne ba langıç olarak nitelendirdi im günlük i planımın da üzerinden çok hızlı bir ekilde geçip o büyülü yarım saati

tamamlarım.

KAHVALTIDA SADE MENÜ

Bu i leri yaparken, çok sade bir menüyle kahvaltımı yapar ve mutlaka bir bardak kahvemi de

içerim. Böylece 08:30’da bunların hepsini geride bırakarak yeni güne ba lar, i hayatıma büyük bir

motivasyonla dönerim.

ÜRETKENL M ÜST SEV YEDE

Benim için günün ev verimli saati, kesinlikle sabah 08:00-08:30 arası olan 30 dakikalık zaman dilimidir. Bu saat aralı ı, üretkenli imin en üst seviyede oldu u, kıymeti harbiyesi

bende çok yüksek olan bir dilim.

BABÜR ÇELEB

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.