ODAKLANIP BASİT OLANI YARATIN

Capital (Turkey) - - ODAKLI MERAK Y D R! -

ne yapmal y z?” D ar dan birisi bu sorunun geç geldi ini dü ünebilir. Microsoft çok zeki çal anlarla dolu. Ama en ak ll irketlerde de kültür ve ideoloji bazen dibe götürebilir. Do ru soruyu sormak, objektif aç k fikirle olabilir ve bu geleneksel CEO’lar için çok zordur.

PAZARA HAK M OLUN

irketinizi hakim oldu u uzmanl k etraf nda geli tirmek de çok önemli. Starbucks’ n CEO’su ve yönetim kurulu ba kan Howard Schultz, “Dü ük teknolojili kahve endüstrisinde bile, bir ba - ka irket ç k p sizi dominant oldu unuz bir pazarda ikinci plana atabilir. Oysa ben Starbucks için bir sonraki f rsat nedir diye çal yorum ve kimse fark etmeden o f rsat yakal yorum” diyor.

Milyar dolarl k irket yarat rken çok önemli ad mlar atmak gerekir. E er siz i inizde hakim bir uzmanl a sahipseniz, kendi i inizle ilgili problemleri an nda fark etmeniz mümkün olur. En önemlisi i inizi geli tirmeme ve yerinizde sayma riskini minimize edersiniz. Ekosisteminizde de size tavsiye verecek daha çok ki i olur. inize yeni bir fonksiyon katmak istiyorsan z o ki iyi nereden bulaca n z çok iyi bilirsiniz. MIT profesörlerinden Marvin Minsky, “Bir i i birden fazla aç dan göremezseniz bir ey ö renmi say lmazs n z” diyor. u anda ba ar l irketler kendi hakim olduklar alanlara farkl aç lardan bakmazlarsa kendi ba ar lar n n kurban olur. novasyon genellikle var olan endüstrilerde ortaya ç kar. Ancak hakim oldu u-

MÜKEMMELL N Z RVES

Ba ar ya giden yolda odaklanmak çok önemli. Steve Jobs, “Basitlik mükemmelli in zirvesidir” demi . Steve Jobs ve ben her gün yürüyü e ç k yorduk. Steve bana, “John, hadi yürüyü e ç kal m” dedi inde ya yeni bir fikir buldu unu ya da karma k problemleri çözmek istedi ini biliyordum.

EN KULLANI LI ARAÇ

Bu yürüyü ler s ras nda Steve’in en fazla ba vurdu u konunun odaklanma oldu unu fark ettim. Bir gün, Wozniak, Steve ve Apple’ n mühendislerinden Jef Raskin, Xerox’un PARC ad n verdikleri laboratuvar na davet edildi. Bu ziyarette Xerox’un bilgisayar mühendisi Larry Tesler, STAR ve ALTO grafik tabanl bilgisayar prototipini gösterdi.

“DAHA Y YOL YOK”

Bu ürün 25 bin dolara fiyatland r lacakt . Steve Jobs, Apple’a döndü ünde gelece i gördü. Ama bu gelecek PARC’da gördü ünden farkl yd . Grafik tabanl ki isel bilgisayar üretecekti ve bunun fiyat sadece 2 bin 500 dolar olacakt . Mac ilk defa 1984 y l nda lanse edildi inde slogan , “Daha yi Bir Yol Yok”tu. Asl nda Steve’in yapt Xerox’un yaratt ndan çok daha basitini yaratmak, odaklanmak ve bu ürünü herkesin kullan m na açmak oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.