GELECEĞİ ÖNCEDEN TASARLAYIN

Capital (Turkey) - - BÜYÜME STRATEJİLERİ -

nuz alana sadece bir aç dan bakarsan z o i k sa bir süre sonra kör noktaya dü er. CEO’nun sürekli olarak kendine unu sormas laz m: “Benim gözüme kestirdi im alan kim kapmak istiyor” ”Kim benim mü terilerimi almak istiyor ve onlara ayn deneyimi ya atmak istiyor”

irket olarak kendinize yeni hakim uzmanl klar kazand rman z da geli meyi sa layan etkenler aras nda… Optum, United Health Group, 38 milyar dolarl k bir irket. Amerika’da 2014 y l nda sa l k sisteminin en büyük özel giri im irketi oldu. Optum yak n zamanda çok önemli bir hamle yapt . 25 ya ndaki Grant Verstanding’in kurdu u Audax Sa l k Çözümleri irketini sat n ald . Audax, sektörde oyunun kural n de i tiren bir modelle, çal anlar ve aileleri için iyi ya am hizmetleri sunan sa l k sigortas sistemini yaratt . Optum, Audax’ sat n alarak farkl bir alanda kendine yeni hakim uzmanl klar kazand rm oldu.

EN DO RU TAKIMI KURUN

Do ru insanlar tak ma al n. Jim Collins, “ irketler yeterli derecede do ru ki iyi kadrolar na katarak büyüyebilir” diyor. Bir irket kurmak demek, en iyi tak m kurmak demektir. Otobüse do ru ki ileri do ru yerlere oturtarak al rsan z ba ar l olursunuz. Kendi zay f yanlar n z bilip ona göre tak m n z olu turun. Biri bir di erinin eksi ini tamamlas n. Bütün olmak çok önemli. Tak m olu - turdu unuz zaman misyonunuzu tek ba na olu - turmuyorsunuz demektir. Yetenek kar m n çok

RAK PTEN 10 KAT Y OLMAK

Gelecek plan n önceden tasarlamak önemli. Google’ n kurucular ndan Larry Page, çal anlar n 10x çözümünü bulmaya te vik etti. Cevaplar, rakiplerinden 10 kat daha iyi olmal yd . Bulunacak çözüm uygun fiyatl olmal , farkl ekilde kullan c ya ula t r lmal yd . Google bu yarat c konseptine “X için Çözüm” dedi. Jeff Bezos, Amazon’u yaratarak 10x hedefini gerçekle tirmi ti. Kesinlikle farkl bir bak aç s yla sat ve ula t rma yöntemi geli tirdi. Biliyoruz ki Silikon Vadisi d ndan da birçok irket bu kurala uyarak milyar dolarl k irket yaratacak. Eskiden irketlerin planlar u ekilde yap l rd :

JOBS’UN GÖRDÜ Ü GERÇEK

Eskiden bir önceki y l ne kadar üretim yap ld saptan rd . Y ll k analizler ç kar l r, bunun için milyonlarca dolar ve zaman harcan r ve bir sonraki y l n plan ortaya ç kard . Oysa imdi mü teri ne ister, neyi bekliyor diye dü ünüp ona göre plan yap l yor. Art k bir önceki y l n plan bu y la uymuyor. 10x plan 4 y l sonraki gelecek plan için kurgulanan bir sistem. Steve Jobs, iPhone için foto raf çekme özelli ini tekrar geli tirdi inde baz gerçekleri görmü tü. Oturup bir foto raf makinesi markas yaratmad ya da bir mp3 çalar da ortaya ç karmad . O iPhone’a bu özellikleri ekledi. Çünkü dünyan n 2G, 3G’ye geçece inin fark ndayd . Mü terilerin bu özellikleri talep edece ini biliyordu. do ru yapman z gerekiyor. Milyar dolarl k irket kuranlar n tak mlar yeteneksiz ki ilerden olu maz. irketi aya götüren, tak mlar n yetene idir. Sizden daha farkl ve mümkünse daha ak ll ki ilere ihtiyac n z var. Karde lerim Arthur ve David ile birlikte çal rken çok e leniyoruz. Her birimiz bir dönemin CEO’suyuz. David en gencimiz, günlük operasyonlar ve yetenek yönetimini en iyi yapan ki i aram zda o. Ben fikir üreten, problemlerin çözümlerine sistematik ekilde yakla an ki iyim. A abeyim Arthur ise muhte em uluslararas ve finansal hizmetler sunuyor. Biz tak m olarak tart makla zaman harcamay z. lerin yap lm olmas bizim için çok önemli. Zaten en ba ar l irketlere bakt n zda hiçbir zaman tek bir ki i taraf ndan kurulmad klar n görürsünüz. Çünkü bir ki i bir i i mükemmel yaparken baz eyleri eksik yapar o eksikli i de di er ki i mükemmel tamamlar. Örne in Bill Hewlett ve David Packard HP’yi birlikte hayata geçirdi. Intel’in kurucular Bob Noyce ve Gordon Moore’du. Apple’ Steve Jobs ve Steve Wozniak buldu. Airbnb’nin kurucusu Brian Chesky, irketi Joe Gebbia ile birlikte kurdu. Google yeni i e al m yaparken ki ilerde en çok liderlik, insanc ll k, birlikte çal abilme, bütün olabilme, adapte olabilme, ö renmeye aç k olma ve tekrar tekrar ö - renme becerisine dikkat ediyor. Tüm bunlar tesadüf de il…

R SK ALMADIM KOVULDUM

Arkan z duvara yaslanm ken nas l dönü üm yapacaks n z? Peter Drucker, “Risk almayan insanlar genellikle y lda 2 büyük hata yapar, risk alan insanlar da y lda 2 büyük hata yapar” demi ti. Dijital big data pazarlama irketi Zeta Interactive’in CEO’su David Steinberg, benim çok yak n arkada lar mdan biri. David çok deneyimli bir giri imci. Ayn zamanda nas l dönü üm yapaca konusunda da uzman. Neden dönü üm uzman olmak çok

John Sculley, Steve Jobs’la birlikte yeni

ürün tanıtımında...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.