BLACKBERRY NEREDE HATA YAPTI?

Capital (Turkey) - - BÜYÜME STRATEJİLERİ - BlackBerry ise QNX diye tamamen yeni bir operasyon sistemi geli tirdi. Tüketiciler haftalarca bu sistemi ö renmek için çaba göstermek zorunda kald . Do ru soruyu sormad klar için, Blackberry sad k mü terisini kaybetti. Yeni BlackBerry geldi inde kullan c

önemli? Çünkü irketler eninde sonunda tehdit edici bir durumla kar la yor. Buradan kurtulman n yolu o dönemeci dönebilme yetene inde gizli. Örne in Steve Jobs, bir ürünü lanse etmeden önce her detay tekrar tekrar gözden geçirirdi. Her zaman bir B plan n z olmal . 1993 y l nda Apple’da 10 y ld r CEO olarak çal yordum. Mac’i dünyan n en çok ki isel bilgisayar satan irketi yapm t k. Bankada 2 milyar dolar naktimiz vard . Ancak Microsoft Windows ve Intel’in yo un bask s alt ndayd k çünkü operasyon sistemlerimizi kay t alt na almad m z konusu konu uluyordu. Ben kar ç kt m. Çünkü lisans al rsak büyük bir finansal kriz ya ayaca m z dü ünüyordum. Göremedi im ey, yönetici ekip benim arkamda durmuyordu çünkü onlar n güvenini kaybetmi tim. Bu nedenle beni kovmak konusunda hemfikirlerdi. Ben de kovuldum. Bir irketten kovulaca m hiç akl ma gelmemi ti. Bu ekilde zor günler geçirdim. Steve Jobs tekrar Apple’a geri döndü ünde ise yapt ilk ey Mac’in operasyon sistemine lisans almakt .

MENTORSUZ OLMAZ!

Bir giri imciye önerebilece im en iyi tavsiye, mentor bulmalar . Oprah Winfrey, “Mentor, sizin yükselen ya da yükselmesi potansiyel yanlar n - z görmenizi sa layan ki idir” diyor. Milyar dolarl k

TEHL KEL KARAR

Sizce Blackberry’nin eski yönetim kurulu ba kan ne dü ünüyordu? Stratejik olarak tehlikeli bir kararla bir önceki CEO Thorsten Heins’a izin verilerek BlackBerry Bold’u update edece ine Z10’u tan tt . Bu karar, Apple’ n iOS’unun ve Google’ n androidinin ak ll telefon pazar n domine etti i zamanda al nd . E er iPhone kullanmay biliyorsan z, android telefonu da rahatl kla kullanabilirsiniz demektir. Kimse iOS ya da android telefonu kullanman n ne kadar zor oldu undan ikayet etmiyordu.

SADIK MÜ TER Y KAYBETT

YANLI SORUYU SORDULAR

irket yaratmak demek, dönü üm an nda harekete geçebilmek anlam na geliyor. Çok ak ll irketler, organizasyonlar ve liderler hala aptalca eylar yapabiliyor. Örne in, neden Intel ve Microsoft mobilite trendini kaç rd ve gelece i Apple ve Google’a b rakt ? GM neden yanl araba üretti ve alan Tesla’ya kapt rd ? te burada mentorlar sizin 3’üncü gözünüz oluyor. Mentorlar, siz kendi i inize çok odaklanm ken, mü terilerin taleplerine daha yukar dan bakabilen ki iler oluyor. Benim için en iyi mentor rol modeli Bill Campbell. Onu 1983 y l nda pazarlama ve sat ba kan olarak i e ald m. O dönemde Bill, Kodak’ta çal yordu. Ama en önemlisi Kolombiya Üniversitesi’nin futbol tak m n n koçlu unu yap yordu. Bill’in koçluk yan Silikon Vadisi’nde çok önemliydi. Bill’i Apple’daki tak m arkada lar ma götürdüm çünkü onlar n bir koça ihtiyac vard . Bill Apple’dan sonra Intuit’e CEO ve sonras nda ba kan olmak üzere ayr ld . Steve Jobs, Apple’a geldi inde Bill onun s rda yd . Sadece Steve Jobs’un de il, ayn zamanda Jeff Bezos ve Larry Page’in de en iyi bilinen mentoruydu. En büyük özelli i ise s r saklamay iyi bilirdi. Çok iyi bir de erlendirme sistemi vard . CEO’lara irketlerini dönü türmeleri konusunda çok de erli görü ler verirdi. Kurucu, giri imci ya da CEO’nun mutlaka bir mentora ihtiyac vard r. Mentor, ki inin içgüdülerini dengede tutar. 6 y ld r, 3C Interactive’in kurucusu ve CEO’su John Duffy’den mentorluk al yorum. Ne zaman hangi yetene e ihtiyaç duyuldu u konusunda çok önemli görü leri var. Özellikle irketlerin büyüme sürecinde iyi tak m kurmak ve de erleri ke fetmek çok önemli. Bu, mentorumdan ald m çok de erli bir tavsiye.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.