“AKBANK’IN GELECEĞİ TÜRKİYE’DE”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - Önümüzdeki dönemde yak n co rafyam zda ilerleyebiliriz diye dü ünüyorum. Ama önümüzdeki 3 y l böyle bir plan m z bulunmuyor. Sonras nda da Türkiye’nin ticaret hacminin geli imine ve da l m na bakar z. Geçmi te Türki Cumhuriyetler ’nde bu tip f rsatlara b

“Petrol fiyatlar ndaki dü ü le birlikte 2015 hedeflerimizi revize ettik” diyen Suzan Sabanc Dinçer’e göre petrol fiyat bu y l 50 dolar seviyesinde giderse cari aç n milli gelire oran yüzde 3’e geliyor ve kamu iradesi 2015’te bu oran n 2014’teki gibi yüzde 4,5’e do ru ç kmas n uygun görürse özel tüketim harcamalar büyüyecek. Bu durumda ülkenin büyümesi de hedeflenen yüzde 3,5’ten yüzde 5’e kadar ç kabilecek. Ayr ca Türk bankalar bu y l yurtd piyasalarda uzun vadeli kaynak sa lamada da aktif olacak.

Akbank da bu ortamda 2015’te toplam kredilerde yüzde 17 büyüme öngörüyor. Suzan Sabanc Dinçer, “Bu y l proje finansman , kurumsal krediler ve ticari kredilerde etkin olaca z. Ayn ekilde ihracat odakl kredilerde daha yüksek büyüme öngörüyoruz. Baz kredi kalemlerinde yüzde 13 büyürken baz kalemlerde de yüzde 20 büyüme yakalayaca z” diyor.

Akbank Yönetim Kurulu Ba kan Suzan Sabanc Dinçer, 2015 y l n n dünya ekonomileri ve Türkiye için tablosunu çiziyor ve bu ortamda bankac l k sektörünün ve Akbank’ n yakalayaca f rsatlar öyle aktar yor:

2013’te son görü memizde global ekonomide dinamiklerin de i ti i bir dönemden geçti imizi söylüyordunuz. Bugün global ekonomide iklim nas l?

2015 y l nda dünyada büyük ekonomilerde ayr malar görüyoruz. Özellikle

ORTAKLIK PLANIMIZ YOK

norganik büyüme, ortakl k plan m z yok. Yurtd nda bir sat n alma yapmam z da söz konusu de il. Bugün Avrupa Birli i’nde büyüme sorunu var. Dünyada da bankac l k s k regülasyonlara tabi ve bölgesel bankac l k önem kazan yor. Akbank’ n gelece ini kesinlikle Türkiye’de görüyorum.

YÜZDE 5 PAY ALAMAZSAK

YATIRIM KR TERLER

bu y l n ABD ve dolar y l olmas bekleniyor. ABD’de hem ekonomik büyüme hem istihdamda iyile me hem de dolar n de er art söz konusu. Piyasalar n tahmini, FED’in y l n ikinci yar s ndan sonra bir faiz art r m na gitmesi yönünde. Tüm bu etkenlerle ABD çok pozitif yönde ayr yor.

Avrupa Birli i’nde ise dezenflasyonist bir yap görüyoruz. Büyüme dü ük, yüzde 1 mertebesinde olacak. Avrupa Merkez Bankas da piyasan n tahminlerine göre 500 milyar Euro civar nda varl k al m na devam edecek. Avrupa’da görünüm, ABD’ye k yasla son derece dura an, dü ük faizli bir ortam görüyoruz. Di er bölgelere bakt m zda ise Japonya’da yüzde 0,8 gibi dü ük bir büyüme bekliyoruz. Çin de yüzde 6 büyüyecek ki bu da Çin için göreceli dü ük bir büyüme. Rusya da Türkiye için önemli, Rusya’da ekonominin daralmas ihracat m zda dü ü yaratacak. Ancak petrol fiyatlar ndaki dü ü le kar la t rd m zda bu negatif etki minimum olacak gibi görünüyor.

Para piyasalar nda da farkl l klar görüyoruz. Amerika’da faizlerde normalle me olacak. Avrupa’n n büyük ekonomilerinde faizler dü ük olaca için piyasalar ABD’de de faizlerin çok yükselmeyece i görü ünde. Sonuçta 2015’te çok güçlü dolar, zay f yen ve zay f Euro görece iz. Bu konjonktür, geli mekte olan ülkelerin tahvilleri ve sabit faizli getirilerinde dü ük faiz ortam n n devam edece ini gösteriyor. Bu tablodan Türkiye nas l etkilenecek? Global ekonomideki bu farkl l n yan nda önemli bir konu daha var: Petrol fiyatlar nda tarihi dü ü ler görüyoruz, 45 dolarlara kadar indi. Petrol fiyatlar n n dü ük gitmesi ve dü ük faiz ortam Türkiye’ye çok yarayacak. Asl nda 2015’te nefes alaca z. Uzun vadeli yap sal dönü ümlere haz rlan rken Türkiye ekonomisi nefes alacak. Tüm bu etkenler, Türkiye’yi müspet etkileyecek, ülkeye sermaye giri leri olacak.

hracata dayal bir büyüme plan m z oldu u için Avrupa Birli i bizim için önemli fakat geçen y la bakt m zda Türkiye’nin AB’ye ihracat yüzde 10 artt . Bu art n bu y l ayn ekilde devam edece ini umuyoruz.

Petrol fiyatlar ndaki dü ü lerin ekonomiye ne kadarl k bir olumlu etkisi olacak?

Petrol fiyatlar ndaki dü ü le 2015 hedeflerimizi revize ettik. Petrol fiyatlar bu y l 50 dolar seviyesinde giderse, Türkiye’de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.