Akbank’ n 2015 strateji plan

Capital (Turkey) - - BANKACILIK -

enflasyonun planlanan yüzde 7 yerine yüzde 5,5-6’ya gerilemesini bekliyoruz. Hatta baz etkisinden dolay y l n ilk yar s nda yüzde 4’leri dahi görebiliriz. Y l n ilk yar s ndaki dü ük enflasyon, Merkez Bankas ’n n elini güçlendirir, faizlerde dü ü olur. Biz faizlerde yüzde 1 ila 1,25 aras dü ü olaca n öngörüyoruz. Ard ndan y l n ikinci yar s FED’in faiz art rmas na paralel tekrar faizlerde yumu ak bir art olur. Büyüme beklentilerinde baz senaryo yüzde 3,5 diyebiliriz. Ama ekonomi yönetiminin taktiksel baz kararlar yla bu büyümenin yukar ya

1 2 3 4 5

2015 plan m z Türkiye’nin yüzde 3,5 büyüdü ü bir senaryo üzerinden yapt k. Sepet kurun y l sonunda 2,60’lara gelebilece ini öngörüyoruz. Ülkenin büyümesi yüzde 5’lere do ru ç karsa büyüme tahmininde revizyon yapaca z. Toplam kredilerde yüzde 17 düzeyinde büyüme bekliyoruz. Ticari, kurumsal kredilerde ve proje finansman nda yüzde 20 büyüme görece iz. Yurtd piyasalarda uzun vadeli kaynak sa lamak ad na aktif olmay hedefliyoruz. Al nan tedbirler nedeniyle bireysel kredilerde güçlü bir büyüme planlam yoruz. Banka için benim en çok bakt m gösterge, aktif kompozisyonu ve özellikle kredilerin kalitesi. Yurtd na aç lma ya da banka sat n alma plan m z yok. Bizim önceli imiz Türkiye. Yak n co rafyada ilerleyebiliriz ama 3 y l için böyle bir plan m z yok.

6 7 8 9 10

yüzde 5’lere ç kmas da muhtemel.

Petrol varil fiyat bu y l 50 dolar seviyesinde olursa enerji ithalat ve di er ithalat rakamlar n n dü mesiyle Türkiye’nin cari aç n n milli gelire oran yüzde 3’e geriler. Geçen y l cari aç n milli gelire oran yüzde 4,5’ti. Kamu iradesi 2015’te bu oran n yüzde 4,5 seviyelerinde gerçekle mesini uygun görürse bu, Türkiye’nin özel tüketim harcamalar nda daha canl büyümesini destekler. Bu durum, özel tüketim harcamalar nda yüzde 4-4,5 büyüme anlam na gelir. Cari aç kta petrol fiyatlar ndaki dü ü le

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.