“YENİ REGÜLASYONLAR KÂRIN YÜZDE 5’İNİ GÖTÜRECEK”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK -

gelecek gerilemenin pay , özel tüketim harcamalar na geçici olarak kulland r l rsa büyümemiz yüzde 5’e ula abilir.

Petrol fiyatlar n n dü ük gitmesi net ihracat m z da art racak, bu da büyüme rakam na pozitif etki yaratacak.

Yani özel sektör ve bireylerin harcamalar nda rahatlama olacak. Bankalar da bireysel bankac l kta biraz rahatlama ya ar m ?

Tabii, özel sektör ve bireylerin harcamalar rahatlar. Bireysel bankac l kta cari aç dü ürmek, tasarrufu art rmak ad na makro ihtiyati tedbirler alm t k. Ama petrol fiyatlar 50 dolar civar nda olur ve cari aç n milli gelire oran n n geçici olarak 4,5 ç kmas n tolere edebilirsek özel tüketim harcamalar n destekleyici politikalar olabilir. K sa süreli de olsa bu geçi döneminde rahatlamalar da görülür.

Siz özel sektör harcamalar nda ne kadarl k bir art bekliyorsunuz?

Özel sektörün yat r m harcamalar son 2 y ld r dura an gidiyordu. Bu y l özel sektör harcamalar nda yüzde 5 art bekliyoruz. Bu da büyümeye pozitif etki yapacak.

Önümüzde bir seçim var, bu nedenle ekonomide durgunluk olur mu?

DÜZENLEMELER N ETK S

Son regülasyonlar 2014 y l n n sonuna do ru al nd için sektöre as l etkisi 2015’te görülecek. Yapt m z hesaplamalara göre regülasyonlar n etkisi, sektörün net kâr n n yüzde 5’i kadar olacak.

KAYIP NASIL KAR ILANACAK?

Paket olarak bakmak laz m. Ama ben yak n gelecekte yeni bir regülasyon beklemiyorum. Sektör kurumsal krediler, proje finansman , varl k yönetimi ve i tiraklerinde BES ile büyüyecek. KOB ve ihracat alan nda büyüme olacak. Piyasalarda faizlerin dü ük olmas bizim için avantaj. 2015 y l ve önümüzdeki dönemde sektörün büyümesi ve kârl l nda yeni bir negatif uygulama, yeni bir regülasyon gelmezse sorun olaca n dü ünmüyorum.

SEKTÖRÜN 2015 KÂRLILI I

Son 10 y lda bankac l k sektörünün aktifleri her y l yüzde 10 büyüdü. Kredilerde büyüme y ll k ortalama yüzde 30 oldu. Sektör, Türkiye’nin büyümesinde çok etkili. Her 1 birim özsermayeye eklenen net kâr, kald raç etkisiyle 9 birim kredi yarat yor. Türkiye’nin 2023 hedeflerini tutturabilmesi için sektörün hem özkaynaklar hem kredi verme kapasitesi güçlü olmal . Bugün sermaye maliyeti yüzde 13 yani kâr için Türkiye’de bankac l k sektörünün ortalama yüzde 14-15 özkaynak kârl l olmal . deal kâr oran budur. Ben yeni bir regülasyon gelmezse, sektörün bu y l yüzde 15 özkaynak kârl l na ula abilece ini tahmin ediyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.