“ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - Bu y l Türkiye, G20 Zirvesi’ne ev sahipli i yap yor. Bunun Türkiye’nin kendisini tan tmas , hikayesini anlatmas nda çok önemli bir f rsat oldu unu dü ünüyorum. 2015 Türkiye için f rsat y l . Banka olarak biz de y l boyunca süreci destekleyen pek çok etkin

inansal istikrar için al nan makro ihtiyati tedbirlerin alg s çok do ru oldu. Yabanc yat r mc lar istikrar ar yorlar. Bankac l n özsermaye kârl l yüzde 14-15 olursa ben sermaye piyasalar na da bankac l k sektörüne de sermaye giri inin sürece ini öngörüyorum. Bir sorun ç kmayacak yeter ki yeni bir regülasyon, negatif bir karar gelmesin. Ama ben bunu beklemiyorum.

G20 Z RVES KR T K

IIF TOPLANTILARI STANBUL’DA

stanbul’da düzenlenecek olan bu ilk etkinlik Institute of International Finance (IIF) Konferans olacak. Global finans dünyas ndan 400 üst düzey yetkilinin kat laca bu toplant da piyasa ilkeleri, aç k ticaret ve yat r m rejimleri ve etkin bir ekilde düzenlenmi finans piyasalar konular nda de erli çal malar yap lacak. Konferans tüm dünyada ekonomik büyüme, istihdam ve yoksullu un giderilmesi için hayati önem ta yan dinamizmi, yenilikçili i ve giri imcili i h zland rmak için gereken çözümlere odaklanacak.

D KKATLER TÜRK YE’YE ÇEKECEK

Tüm bunlardan da öte konferans Türkiye’nin potansiyelinin ve gücünün alt n çizen bir toplant olacak. G20 zirvesinden önce tüm dünyan n gözü IIF konferans nda olacak diyebiliriz. IIF’in yönetim kurulundaki tek Türk bankac olarak konferans n aç l konu mas n yapaca m. Bu süreçte finans dünyas Türkiye’de bankac lar ve mü terileriyle birebir görü meler yapacakt r, ben bu sayede bu y l güçlü bir sermaye ve kaynak giri inin olaca n dü ünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.