“ÖNÜMÜZDE GÜÇLÜ FIRSATLAR VAR”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK -

AKILLICA BORÇLANMALIYIZ

Bu y l bankalar n uzun vadeli borçlanmada önemli imkanlar olacak. Bu borçlanmalar ak ll ca yap l rsa hem Türkiye’nin cari aç n n kaliteli finansman na pozitif etki sa layacak hem bugün aya m za dolanan kredi/mevduat oran n iyi yönetmemize imkan verecek. Bankac l k sektörünün en önemli sorumlulu u kaliteli aktif yaratmakt r. Bu sorumlulu a sadece kredi vermek eklinde bakmamal .

P YASALAR POTANS YEL

irketlerin halka aç lmalar n destekleyecek ekilde çal mam z gerekiyor. Türkiye’nin önünde sermaye piyasalar nda çok önemli f rsatlar var. Brezilya’n n milli geliri Türkiye’nin 2,7 kat ama Brezilya’da halka aç k irketlerin de erleri Türk irketlerinin 5,2 kat na denk geliyor. Türkiye’de halka aç lmalar son dönemde gündemde ama yak n gelecekte daha da aktif olunacak. Ülkemizde halka aç k irketlerin milli gelire oran yüzde 24. Bu oran Hindistan’da yüzde 74, Brezilya’da yüzde 44. Türk irketleri de farkl kulvarlardan kaynak temin edecek. Bankalar için irket tahvilleri de f rsat sunuyor. Türkiye’de irket tahvillerin toplam tahvillere oran yüzde 8,7 ama Brezilya’da bu oran yüzde 40. Burada da ilerleme olacak. Önümüzdeki 3 y lda sermaye piyasas i lemlerinde güçlü aktivite bekliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.