KURUMSAL

Capital (Turkey) - - NANS -

on dönemde getirilen regülasyonlar n ard ndan bankalar biraz da zorunlu olarak rotalar n bireysel bankac l ktan kurumsala do ru çeviriyor. Kurumsal bankac l k i kolu olarak, bireysel ve KOB ’ler d nda kalan büyük kurumsal irketlere verilen krediler, proje finansmanlar , nakit yönetimi ve di er finansal çözümleri içeren servisler olarak tan mlan yor.

Ekonomi yönetiminin son dönemde bu alan n büyümesi için ald uygulamalar i e yar yor gibi görünüyor. BDDK verilerine göre kurumsal krediler 2014 y l - n n ilk 11 ay nda yüzde 18,8 büyüme gösterdi, ayn dönemde bireysel kredilerdeki büyüme ise sadece yüzde 5,5’te kald . Zaten Türkiye Bankalar Birli i verilerine göre KOB kredileri de dahil olmak üzere kurumsal kredilerin sektörden ald pay, 2012 y l nda yüzde 67 iken 2013’te bu oran yüzde 69 ve 2014’te yüzde 72’e kadar ç - k yor. Kurumsal kredilerin GSYH oran da t rman ta. 2012’de bu oran yüzde 38 iken, geçti imiz y l yüzde 52’ye yükselmi durumda.

Bankalar n kurumsal bankac l kta büyüme hevesinin alt nda yatan pek çok neden bulunuyor. Kurumsal bankac l kta yakalanan büyük hacimler, bankalar n aktif büyüklü ünde hayati önem ta yor. Ayr ca bu alan sorunlu krediler anlam nda bankalara avantaj sunuyor. Kurumsal bankac l kta tahsili gecikmi kredilerde oran son iki y ld r yüzde 2,6, bireyselde ise özellikle kredi kartlar ndaki ödeme sorunlar nedeniyle bu oran 2012’de yüzde 3’te iken 2014’te 3,5’e kadar ç kt .

Kurumsal bankac l kta oyunun kurallar do ru uyguland nda bankan n hem kâr hem aktif kalitesi yukar ta n yor.

2015’TE BÜYÜME NE OLACAK?

Kurumsal bankac l n bu y l da 2014’teki büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor. Çünkü bireysel bankac l n performans ndan ba ms z olarak kurumsal alanda, Akbank Genel Müdür Yard mc s Alper Hakan Yüksel’in de de indi i gibi ciddi büyüme f rsatlar var. Yüksel, bu dü üncesinin gerekçelerini, “Ekonominin performans na ba - l olarak mevcut i lerin büyümesi, yeni yat r mlar n planlanmas ve altyap yat r m ihtiyaçlar nedeniyle kurumsal bankac l n büyüme potansiyelinin yüksek oldu unu dü ünüyoruz” diyerek aç kl yor.

Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankac l k Genel Mü-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.