“BİREYSELİN KÂR KAYBINI KARŞILAMAZ”

Capital (Turkey) - - KÂRLILIK ÇAPRAZDAN GEL YOR - SEL M ELHADEF / EY TÜRK YE

PROJE F NANSMANININ PAYI ARTIYOR

Son y llarda kamu ve özel kesimin yat r mlar artt kça kurumsal bankac l k alan nda as l hareket yakalanan alan, proje finansman oluyor. Öyle ki DenizBank Genel Müdürü Hakan Ate , proje finansman n n kurumsal finansman n içindeki pay n n giderek artt na vurgu yap yor ve “Son 10 y lda proje finansmanlar n n kurumsal tarafta pay yüzde 5’ti, bugün bankam zda bu oran yüzde 15’lere t rman yor” diyor. Odeabank Kurumsal Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Yalç n Avc da “Proje finansman n n kurumsal krediler içindeki pay ve önemi her geçen gün a rl k kazan yor. 2014 sonunda proje finansman kredilerinin kurumsal krediler içindeki pay yüzde 20’lerde gerçekle ti” diyor.

Hakan Ate ’in alt n çizdi i gibi, bugün Türkiye’de kamu bankalar dahil proje finansman nda 7-8 oyuncu çok etkin konumda. Proje finansmanlar , 2014 y l nda 30 milyar dolarl k toplam

UZUN VADEL KÂRA BAKILIR

Kurumsal bankac l kta baz faiz marjlar , büyük hacimli krediler, yüksek aktif kalitesi nedeniyle zaten her zaman dü ük oluyor. Bankalar bu segmentte bütünsel ili ki yönetimine ve mü teri baz nda uzun dönemli kârl l a odaklan yor.

YABANCILARLA REKABET ED NCE

Kurumsal Türk irketlerinin yabanc sermayeye eri iminin kolay olmas yabanc bankalar Türk bankalar n n kar s na rakip olarak getiriyor. Türk bankalar n n global fonlama/sermaye maliyeti oranlar yla rekabet etmesinin zor olmas da içerideki marjlar bask alt nda tutmaya devam ediyor. Bugün bireyseldeki kârl l k kayb n n kurumsal bankac l ktaki mü terilere yans t lmas da bize göre çok kolay de il. Zaten sistemdeki gerileyen özsermaye kârl l oranlar da bunu do ruluyor.

FA Z MARJI YÖNET M KR T K

Ancak, genel faiz oranlar ndaki de i imler ve yurtd fonlama maliyetlerindeki gidi ata paralel olarak bankalar n faiz marj yönetimine daha fazla yo unla mas gerekti ini ve yüksek büyüme hacimleri yerine kârl l k ve aktif kalitesini yüksek tutmaya yöneleceklerini dü ünüyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.