“2014’TE 3 MİLYAR DOLAR FON AYIRDIK”

Capital (Turkey) - - KURUMSAL BANKACILIK PAY ALMA SAVA I - EBRU D LDAR ED N / GARANT BANKASI GMY

R SK DEVAM EDEN 150 PROJE

u anda yakla k 13,5 milyar dolarl k bir proje ve sat n al m finansman portföyümüz var. Tabii her y l ciddi geri ödemeleri olan bir portföyü ayn seviyede tutabilmek ve büyütmek için, ciddi rakamlara imza atman z gerekiyor. Amac m z bu portföyü sa l kl ekilde ileri ta mak. Bugüne kadar 230’un üzerinde projeye finansman sa lad k. Riski devam eden i lem adedimiz 150’nin üzerinde. 2014 y l nda 32 projeye finansman sa lad k. Bankam zda bu i lemler için sa lanan kredi tutar , yakla k 3 milyar dolar n üzerinde. 2015 y l nda bu seviyelerin üzerine ç kabilece imizi tahmin ediyoruz.

PROJE BONOLARI GELECEK

Tabii sektörde projeler çok büyük olunca, kaynaklar da sorgulanmaya ba l yor. Bizce Türk bankac l k sistemi orta vadedeki bu ihtiyac n önemli k sm n kendi kar lar. Ama yabanc banka katk s da artacak. Bu amaçla proje bonolar , altyap taraf nda ihraç edilmeye ba land . 2013 y l nda Mersin Liman , geçti imiz aylarda da Global Liman’ n ba ar l ihraçlar n gördük. Bu gibi ihraçlar piyasaya taze kaynak anlam na geliyor. Halen in aat dönemindeki altyap projelerinin sona ermesinden sonra, halka arzlar, yeni proje bonolar önemli ek kaynak yaratacak diye bekliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.