“FARKLI ÜLKE DENEYİMLERİ GÜÇLENDİRDİ”

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA - Ancak kariyer basamaklar nda üst s ralara ç karken tek ba na teknik ba ar yeterli olmuyor. Etkin network yönetimi ve güçlü ileti imin beni ön plana ç karan en önemli iki yetkinli im oldu unu belirtebilirim. Ben aslen mühendisim. Mühendislik e itiminin f

ünüyor. Ayr ca KOB bankac l nda çekirdek ekipte bulunman n ve ING Bank dönü üm projelerinde yönetici olman n kendisini bu noktaya ta d na inan yor.

DenizBank KOB ve Tar m Bankac l Genel Müdür Yard mc s Gökhan Sun, ilk görevinde iflas eden Amerikal bir sa l k irketinin Türkiye’deki kredi portföyünün sat n al nmas na arac l k etti ini, böylece yeni filizlenen özel sa l k ve e itim sektörlerini iyi analiz ederek üst yönetimin ilgisini çekti ini aç kl yor.

“Yönetti im alan bankan n yüzde 40-50 oran ndaki büyüklü ünü olu turuyor” diyen Finansbank Genel Müdür Yard mc s Erkin Ayd n ise “Ki isel felsefem, eline geçen f rsat en iyi ekilde de erlendirmek. Yani verilen sorumluluk ne olursa olsun elinden gelenin en iyisini yap p ba ar l olmaya çal mak, kendini geli tirecek dersleri alabilmek” eklinde konu uyor.

HANG ALANLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Güçlü genel müdür yard mc lar n n çal t bankac l k alanlar da benze iyor. Dan manlar banka içinde bireysel ile KOB ’yi yöneten perakende bankac l k ve kurumsal bankac l k taraf ndaki yöneticilerin daha öne ç kt ko-

200 BÜYÜK LEM

DE K FIRSATLARA BAKMALI

nusunda hemfikir.

Egon Zehnder’den Ay e Güçlü Onur, bankan n stratejisine göre yöneticiye verilen gücün de artt na dikkat çekiyor.

“2001 krizi sonras risk ve krediler yönetiminden gelenler ön plana ç kt ” diyen Mehmet Sönmez, 2000’li y llar n ikinci yar s ndan sonra ticari bankac l k daha sonras nda bireysel bankac l ktan gelen yöneticilerin gücü elinde tuttu unu aktar yor.

Neslihan Akan da bireysel bankac l yönetenlerin her zaman dokunduklar ki i say s n n büyüklü üyle öne geçece i dü üncesinde. “Türkiye’de çok talepkar bir mü - teri profili var. Bireysel bankac l k sat a , farkl mü - teri segmentleri, ürün çe itlili i, süreçlerinin karma kl - , alternatif kanallar n a rl kl olmas nedeniyle zor bir yap yönetmeyi gerektiriyor. Regülasyonlardan dolay kârl l nda azalma olsa da bireysel bankac l yönetenler her zaman önemli olacak” diyor.

“Bankac l kta teknik bilgi çok önemli, ben çal t m ki ilerde konular nda detayl ve üstün bilgi birikimini arard m” diyen Burhan Karaçam, yöneticilerin güç kazanmak için insan yönetimi konusunda çok iyi olmalar gerekti-

HSBC Türkiye’de küresel bankac l k ve yat r m bankac l iki büyük sorumlulu um... Son iki y ld r Türkiye’de, ondan önce 7 y l Dubai merkezli olarak Ortado u’da pek çok ülkede Asya, Afrika ve Rusya’da ilk niteli i ta yan büyük finansman ve yat r m bankac l i lemlerini yönettim. imdiye kadar son dönemde Y ld z Holding’in United Biscuits sat n al m i lemindeki dan manl m z ve ya Avivasa’n n halka arz i lemi gibi 200’den fazla büyük finansman i lemini gerçekle tirdim.

Farkl co rafyalarda tecrübe kazanmak ve farkl ülkelerde farkl karakterde ekipleri yönetmek bana çok büyük art katt . Finans sektöründe ilerlemek için esas nda tek bir alan ya da co rafyada uzun y llar çal mak yerine farkl alanlarda inisiyatif al p özellikle ilk çal ma y llar nda de i ik f rsatlar de erlendirmek çok önemli. Bu, sonraki a amalarda yöneticiye de i en konjonktüre kar h zl adapte olup, h zl hareket etme yetisini sa l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.