“FARK YARAT VE KARAR AL”

Capital (Turkey) - - ARAŞTIRMA AJANDALARI ÇOK YO UN - MET N KARAB BER / F NANSBANK GMY

HER KADEMEYLE LET M K L T

“Yaln zca finans sektörü de il tüm sektörlerde en önemli yönetim becerilerinin ‘fark yarat’ ve ‘karar al’ yetkinlikleri oldu unu dü ünüyorum. Bunun d nda mü terilerini ve saha ekiplerini düzenli ziyaret ederek dinlemek ve geli im alan gördü ümüz ba l klarda harekete geçmek de bence önemli. Her kademeyle ‘ileti im’ içinde olmak gerekiyor.

HIZLI BÜYÜME YAKALADIK

Bankam z n toplam tüzel nakdi kredilerimizin yar dan fazlas KOB ve tar m kredilerinden olu uyor. Biz burada son iki y ld r yüzde 40’la sektörün iki kat büyüyoruz. 2015’te de yüzde 40 büyüme öngörüyoruz. Hedefimiz sürekli öneride bulunmak, bahanelerin arkas na s nmak yerine, çözümlere ve nas l yapabilece imize odaklanmak. Sektör toplam nda iki y l önce yüzde 4 olan pazar pay m z bugün yüzde 6’ya ula t . Bugün en önemli projemiz, KOB ’de pazar pay m z yüzde 10’a ç karmak.” yürüttü ümüz çal malar m z bu y l da sürüyor. Ticari kredilerde yüzde 50, kurumsal kredilerde yüzde 40 büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Ayn bankan n genel müdür yard mc lar ndan Erkin Ayd n da bireysel tarafta en yüksek verimlilik sa lamak ve mü teri aç s ndan fark yaratacak çözümler sunabilmek için birçok proje üzerinde çal aca n aç kl yor.

Bireysel bankac l ktan sorumlu bir di er isim ING Genel Müdür Yard mc s Barbaros Uygun’un bu y l ajandas nda yeni dönem bankac l k var. “Hedefimiz bankac l k lisans na sahip teknoloji irketi olmak. Bu da bizi ube d kanallara daha fazla yat r m yapmaya ve mobil teknolojileri etkin bir ekilde kullanmaya yönlendiriyor” diye konu uyor.

Güçlü yöneticilerin en önemli sorumluluklar aras nda liderlik alanlar n geni letmek geliyor. DenizBank Ticari Bankac l k ve Kamu Finansman Grubu Genel Müdür Yard mc s Mehmet Aydo du, öncü olduklar turizm, sa l k, enerji, altyap ve spor kulüplerinde pazardaki konumu korumay ilk önceli i olarak al yor. Yine DenizBank’ n genel müdür yard mc s Gökhan Sun da bu y l toplam TL kredilerinde yüzde 33 pay alan tar m ve KOB kredilerinin bu pay n ve yaratt kâr art rmaya odaklan yor. “Ekip olarak kendimize dünyan n en iyi ve en be enilen tar m bankas olma hedefini koyduk” diyor.

SAHADA OLMAK AVANTAJ

Güçlü genel müdür yard mc lar n n ortak özelliklerinden bir tanesi de sahada çok fazla zaman geçirmi olmalar . Yap Kredi Genel Müdür Yard mc s Nurgün Eyübo lu kariyerinin önemli bir bölmümünü sahada ube müdürlü ü yaparak geçirdi ini söylüyor. Bu deneyimin genel müdürlükte yönetim kademelerinde çal rken e siz bir tecrübe birikimi sa lad n belirtiyor. Mü teri odakl yakla m bu sayede içselle tirdi ine de iniyor ve öyle devam ediyor: i” lk önemli proje tecrübem, henüz ube yöneticisiyken liderlik etti im operasyonel verimlilik projesiydi. Bu proje, büyük resme bakabilmeyi gerektiriyordu. Yap Kredi Leasing’in genel müdürlü ünü yürüttü üm dönemde, hem süreçler hem insan kaynaklar hem de sat - pazarlamada pek çok gelece e yönelik konunun hayata geçirilmesini sa lad m. irketi sektörde lider konuma ta mak çok önemli bir deneyimdi.”

NURGÜN EYÜBO LU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.