BES’te kâra geçi in profili

Capital (Turkey) - - NANS -

1 2 3 4 5

Hayat sigortac l nda kâr için 500 milyon TL prim üretimi gerekiyor. BES’te kârl l k 5 milyar TL fon büyüklü üyle geliyor. 2011’de BES’te ba a ba noktas , 1 milyar TL fon idi, imdi 2 milyar TL. Son 1-2 y ld r ancak 4 büyük oyuncunun kar etti ini görüyoruz. irketler en büyük kâr acente de il, banka kanal yla yap yor. lundu umuz koruma ürünlerinde yüzde 1520’lerde büyüme olaca n öngörüyoruz.

Hayat sigortalar ise 2013 y l sonunda 3,3 milyar TL prim üretimi gerçekle tirdi. 2014 y l Kas m sonunda bu rakam, 2,9 milyar TL oldu. 2014 sonunda hayat sigortalar nda geçen y lki prim üretimine yani 3,3 milyar TL’ye ula laca n dü ünüyoruz.

Hayat sigortalar prim üretiminde ilk yar da yüzde 10’u a an dü ü söz konusuydu…

Evet, hayat taraf üçüncü çeyrekle birlikte ilk 6 aydaki dü ü ü yerine koydu, bir toparlanma görüldü. Ama tabii sektör büyümedi.

Ancak ben 2015’te hayat sigortac l nda; bankac l kta kredilerin geli imine paralel olarak yüzde 15’e yak n büyüme bekliyorum. 2015’te hayat taraf nda prim üretiminin 4 milyar TL’ye ç kaca n tahmin ediyorum.

2015’te büyüme bekledi iniz alanlar hangileri?

Bankalar n kredilerinin büyümesiyle hayat sigortalar büyüyecektir. BES iyi bir ivmeye oturdu, bu y l da büyüyece ini çok net söyleyebilirim. 2013’te kat l mc say s 1 milyon artt , 2014’te 1 milyon kat l mc daha kat ld . Bu gayet iyi bir geli me, daha da h zlanabilir. 2014’ün özellikle ilk alt ay nda fon performanslar çok cazip de ildi. Buna ra men 1 milyon kat l mc giri i sa - land ysa 2015’te daha ciddi bir giri olacakt r.

BES’teki hacim de katlanarak artacak. 2014’te kat l mc lar n toplam fon büyüklü ü 34,8 milyar TL oldu. 2015 beklentimiz kat l mc lar n fon büyüklü ünün 50 milyar TL’ye ç kmas , burada devlet katk s ile sistem 55 milyar TL fonu rahatl kla bulacakt r.

Yaln z BES’te ciddi bir kârl l k sorunu mev-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.