CARDIF’İN 2015 HEDEFLERİ

Capital (Turkey) - - SİGORTA - Asl nda hayat d nda bir sigorta irketimizin olmas , piyasaya yeni ni ürünler sunmam zda avantaj sa l yor. flas ürünü Türkiye’de ilk olacak. Ayn ekilde bu y l, dünyada ve Türkiye’de ileride çok ihtiyaç duyulaca n dü ündü üm siber sigortalar alan n

YÜZDE 40 BÜYÜME

Çat m zda iki hayat ve bir elementer irkete sahibiz. Banka sigortac l nda geçen y l 150 milyon TL prim üretimi gerçekle tirdik. ortaklar m z ve reasürans kanal yla da yakla k 200 milyon TL üretimimiz oldu. 2014’te toplamda yüzde 40 büyümeyle 350 milyon TL prim ürettik. Banka sigortac l kanal nda yüzde 80 büyüdük.

BES HEDEF 2 M LYAR TL

2015’te hayat taraf nda 500 milyon TL prim üretimi hedefliyoruz. Bu ekilde hayat taraf nda ölçe i yakalayaca z. Bireysel emeklilikte 2014’ü 1 milyar TL fon büyüklü üyle kapatt k. Kat l mc say s nda 165 bini geçtik. 2015’te fon büyüklü ünde 2 milyar TL’ye ve kat l mc say s nda 250 bine eri mek istiyoruz. Bu rakamlarla BES taraf nda da ba a ba noktas na gelece iz.

Ç FT HANEL KÂRA DO RU

2013’te regülasyon de i ikli i nedeniyle hedefledi imiz kâr rakam n yakalayamad k. Sektör regülasyon nedeniyle 300 milyon TL olumsuz etkilendi. 2014’te ise ilk defa tek haneli kâr ettik. 2015 y l nda çift haneli kâr görece iz. Acente modelimizi yak n geçmi te iki kez revize ettik, butik ekilde 60 büyük ve kârl acentemizle yola devam etmek istiyoruz. cut. Kârlar ne zaman gelecek?

Türkiye’de hayat sigortac l nda bir irketin sürdürülebilir kârl l yakalamas için 500 milyon TL prim üretimi yapmas gerekiyor. Bireysel emeklilikte de kârl l k 5 milyar TL fon büyüklü üyle geliyor. Kâr için ölçek bu… Bunun alt ndaki rakamlarla irketler esas nda ancak ba a ba noktas n yakalayabiliyor. Bugün sektörde ba a ba noktas ne? 2011’de BES taraf nda ba a ba noktas , 1 milyar TL fon büyüklü üydü. Ancak, regülasyonla ücret ve komisyonlar n dü mesi sonucu kârl l n takvimi de i ti, ileriye gitti. Bugün ba a ba noktas 2 milyar TL fon büyüklü üne geldi. Son 1-2 y ld r 4 büyük oyuncuda kâr görüyoruz. Ancak kârda süreklilik yakalamada zorlan l yor, çünkü bu büyük oyuncular regülasyonlardan di er oyunculara göre daha çok etkileniyor.

Bir de tabii sat n banka kanal m acente kanal yla m yap ld da kârl l etkiliyor. Banka kanal yla kâr daha yüksek oluyor.

BES’te yeni bir ivmeyi ne getirecek sizce? Otomatik kat l m hala gündemde mi?

Bir sonraki s çrama sadece bireyleri de il sistemin yap s n de i tirerek gerçekle tirilebilir. Sisteme grup olarak giri ler, kurumsal giri ler gerekiyor. Bu, otomatik kat l mla olabilir ya da farkl bir kap açarak BES kat l mc lar n n gerçek emeklili e geçmesi için y ll k gelir sigortalar n n gündeme gelmesiyle olabilir.

Otomatik kat l m her i e girenin bir de BES numaras almas eklinde olacaksa gerçek bir büyüme getirmeyebilir. Hazine bu düzenleme üzerinde çal yor. Türkiye Sigorta Birli i de y ll k gelir sigortalar m yoksa otomatik kat l m m sistemde daha iyi bir büyüme getirir noktas nda çal yor. Peki y ll k gelir sigortalar nas l i liyor? Bugün kime sorsan z emeklilik kavram - n , ömrünün sonuna kadar maa almak olarak tan mlar. Bugün BES’ten emekli olundu unda olu an emeklilik gelir planlar n n ki inin ya am süresiyle bir korelasyonu bulunmuyor ve getiri garantisi vermiyor. te y ll k gelir sigortalar bunu sa l yor. BES’ten emekli oldu unuzda al - nan toplu paran n, gerçek sigortac l k yaparak her y l belli bir rakamla ömür boyu verilmesine imkan veriyor.

Bu sigortalar BES’in ard ndan gelecek ve BES’i gerçek emeklili e ta yacak. Y ll k gelir sigortalar yla sistemin ciddi anlamda büyüyece ini dü ünüyorum. Sistemde 2018 sonras emekli say s artacak, buna haz rl kl olmam z gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.