“İFLAS VE SİBER SİGORTASI ÇIKARACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - SİGORTA -

E T M S GORTALARI BA LANGIÇ

Türkiye’de özellikle kredilerden ba ms z hayat sigortalar n n büyümesi gerekiyor. Sektörde ço u irketin bu sigortalar büyütmeyi çabalayaca n dü ünüyorum. 2014’te e itim sigortalar yla bu noktada ba ar l olduk. Bu, bize bir kap açt . Bu tip ihtiyaç duyulan ürünler yarataca z. E itim sigortalar nda banka kanal yla belli bir hacme ula t k, bu y l acenta kanal yla sat için çal malar yap yoruz. Bu y l iflas ürünümüzü ç karaca z. flas ürünü, daha çok küçük ve orta ölçekli irketleri do al afet, ölüm ya da maluliyet gibi belli risklerle olu an iflasa kar teminat alt na al yor.

BU ALAN BÜYÜYECEK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.