“Zihnimi aç yor”

Capital (Turkey) - - HOBIM B S KLET -

var oldu unu söyleyebilirim. kinci rotam Adalar... Özellikle Büyükada’n n geni ve yoku lu yollar bisiklet için çok elveri li. Büyüleyici manzaras ve taze havas özgürlük duygusunu daha güzel hissettiriyor. Üçüncü rotamda ise Pendik-Bostanc sahili var. Buraya genellikle hafta sonu erken saatlerde gidiyorum.”

“DO ADA F TNESS MKANI SUNUYOR”

Ferroli Türkiye Genel Müdürü Çetin Çakmakç , bisikletin i hayat na en önemli katk s n n, zorluklarla ba etmeyi ö retmesi oldu unu dü ünüyor. Çocukluk y llar nda her çocuk gibi bisiklete binmeyi çok sevdi ini ifade eden Çakmakç , bisikletin kendisi için ortaokul y llar ndan beri kesintisiz devam eden bir tutku oldu unu söylüyor. Çakmakç ’n n Orbea ve Gary Fischer markal iki bisikleti var.

ÇOCUKLUKTA BA LADI

Çocuklu umda bisiklet benim için spordan çok e lence anlam na geliyordu. lk bisikletim babam n hediye etti i çok güzel, mavi bir bisikletti. Mahallenin en güzel bisikleti benimkiydi. Küçük ziline basarak bahçeden içeri girerdim. Benim için çok güzel bir and . Bisiklet de hayat ma bu dönemde girdi. Ancak as l tutkum stanbul Fenerbahçe’de ya ad m dönemlerde, birlikte ko uya ç kt m bir arkada m n beni yönlendirmesiyle ba lad .

SPORSUZ ASLA

hayat m yo unla nca bisiklete istedi im kadar vakit ay ramamaya ba lad m. u an oturdu um eve ta nd m zdan beri bisiklete binmeye tekrar ba lad m. Ancak her dönemde sporu mutlaka bir ekilde hayat m n içinde tutuyorum. Spor, benim için bir terapi... Spor yaparken zihnim aç l yor ve önemli kararlar spor s ras nda alabiliyorum. Akl mda kalan birçok sorunun çözüm yolunu ko arken, yüzerken ya da bisiklete binerken bulmu umdur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.