“ nan rsan vazgeçmezsin”

Capital (Turkey) - - HOBIM B S KLET -

hayat ile özel hayat n dengede tutmaya özen gösteren Çakmakç , her pazar bisiklet grubuyla dola maya ç - k yor. Çakmakç bisiklete binmekten zevk ald yerleri öyle anlat yor: “F rsat buldu um her an kendimi bisikletimin üzerine at yorum. Zekeriyaköy’de oturdu um için parkur bulmam zor olmuyor. En sevdi im parkurlar Belgrad Orman içinde yer al yor. Single track diye tabir etti imiz onlarca parkurda dola mak beni çok mutlu ediyor.”

Do ayla iç içe olman n müthi bir haz verdi ini belirten Çakmakç , “Orman n her mevsim ayr ayr sundu u güzelliklerle iç içe ya amak, ba ka hiçbir spor dal nda bulamayaca n z bir fitness imkan . 6-7 kilometrelik zorlu bir yoku u t rman rken bitiminde müthi keyifli bir

NATLA DEVAM ETT M

Kendimi bildim bileli bisiklet üzerindeyim. Genelde yeni bisikletler bana al n yordu, a abeyim de ben binemeyeyim diye bisikletin selesini yükseltiyordu. Ama ben o kadar inatç ve iddial yd m ki o yüksek selelerde parma m n ucu ile sürüyordum. Daha sonra bisiklet hayat mda hep oldu. u andaki bisikletim daha çok da bisikleti özelliklerini ta yor. Bu tarz bir bisiklete geçi im ve Belgrad Orman ile bütünle mem ise 2010 y l nda oldu.

HAYATINA BENZ YOR

Bana göre i hayat nda 4 de er var: Güven, inanç, tutku ve netlik. Güven burada en önemli eylerden bir tanesi. Hem kendine hem bisikletine güvenmen gerekiyor. hayat nda da hem kendine hem ekibine güvenmek zorunda oluyorsun. Yollar, i hayat nda da, bisiklet turunda da engebelerle dolu. Ancak inan rsan, bu zorluklar seni yolundan döndüremez. Tutku, zaten yap lan her i in olmazsa olmaz . Bir de netlik önemli… Nereye gidece inizi, ne yapaca n z netle tirip öyle ad m atman z gerekiyor. ini oldu u gerçe ini bilmek ya anmas gereken bir deneyim” diyor.

“EK P RUHUNU GEL T R YOR”

Düzenli olarak bisiklete binmeye 2003 y l nda ba layan Mudo’nun CEO’su Bar Karakullukçu, de i ik rotalar deneyimledikçe bisiklet binmekten daha çok keyif al yor. Karakullukçu da stanbul’un bisiklet yolu yetersizli inden ikayet ediyor. Street Bike’ n Specialiazed adl modelini kullanan Karakullukçu, bisiklet hobisini ve sevdi i rotalar öyle anlat yor: “2003’te bir y ll na Amerika Charlotte, NC’ye gitmi tim. Birlikte çal t m ekipteki proje arkada lar m, haftada 3 gün ö le aralar nda 20 km bisiklet turu yap yorlard . Düzenli olarak bisiklete binmeye onlara özenerek ba lad m. lk dönemlerde, gruptan geri kalmamak için disiplin ve yüksek performansla çal t m. Bisiklet, benim için ekip ruhunu geli tirme anlam nda çok faydal oldu. Sonraki dönemlerde de bu aktivite hayat - ma keyif veren bir hobi olarak devam etti.

Ya ad m çevredeki yollar n da uygun olmamas nedeniyle bisiklet binmeye istedi im kadar vakit ay ram - yorum. Çok istememe ra men araç trafi inden çekindi im için Bebek-Tarabya hatt nda bisiklet kullanamad m. Çok kalabal k olmad zamanlarda Caddebostan sahilini tercih ediyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.