“ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI OLUR”

Capital (Turkey) - - BORSA -

lt n fiyatlar son 1,5 ayda 1.170 dolar/ons seviyesinden 1.300 dolar/ons seviyesine do ru h zl bir ç k ya ad . Bu hareket sonras nda ‘Alt n güvenli liman özelli ine mi dönüyor?’ eklinde sorular art yor. Tevfik Eraslan’ n alt nla ilgili de erlendirmesi öyle:

“Alt n, faiz veya temettü getirisi sa lamayan bir ürün oldu u için finansal kriz beklentisi veya yüksek enflasyon beklentisi olan dönemlerde yat r mc s na getiri sa l yor. Bizim baz senaryomuzda her iki duruma dair beklenti bulunmuyor. Her ne kadar y l n ilk yar s nda ECB’den bekledi imiz parasal geni leme program , alt n fiyatlar aç s ndan olumlu olsa da FED’in faiz art r m na dair beklentiler yo unla t kça, alt n fiyatlar ndaki yükseli lerin s n rl olaca n dü ünüyoruz.”

Anedeniyle faiz art r mlar n n öngörülen takvimden daha ileriye ötelenece i tahminleri yap l yor.

Öte yandan ECB, K ta Avrupa’s ndaki dü ük büyüme ve eksi enflasyon riskini bertaraf etmek için aç klad 1 trilyon Euro’nun üzerindeki parasal geni leme program , finansal piyasalar olumlu olarak etkiliyor.

Borsa stanbul, rakiplerine göre iskontolu mu?

Borsa stanbul’da i lem gören irket pay senetlerinin defter de erlerine oran 1,2 seviyesinde. Geli mekte olan ülkeler için bu oran ortalama 1,6. Bu yönüyle bak ld nda ‘Pay senetleri Borsa stanbul’da i lem gören irketler, di er ülkelere göre görece ucuzdur’ diyebiliriz. Ayr ca Rusya ve Brezilya gibi do al kaynak ihraç eden ülkelerin irketleri dü ük enerji ve emtia fiyatlar ndan olumsuz olarak etkileniyor. irket kâr n n, irket de erine oran aç s ndan ülkeleri mukayese etti imizde B ST Endeksi içinde yer alan irketler için bu oran 11,1, MSCI Geli mekte Olan Ülkeler Endeksinde yer alan irketler için 11,2, S&P 500 Endeksi içinde yer alan irketler için ise 16,8’dir. Bu analiz de Türk irketlerinin iskontolu olarak i lem gördü üne i aret ediyor.

Yabanc yat r mc lar, bu iskontoyu da dikkate ald m zda nas l hareket eder?

Birçok geli mekte olan ülkede ya anan ekonomik ve politik s k nt lar nedeniyle portföy yöneticileri, geli mekte olan ülkelerde de erlendirilmek üzere kendilerine teslim edilen portföyleri yönetirken zorlan yor. Makro ekonomik ko ullar mevcut küresel konjonktürden olumlu olarak etkilenen Türkiye, bu alanda göreceli olarak daha iyi konumland ndan portföy yöneticilerinin daha fazla tercih edece i bir ülke olacakt r.

Endeks 93.000 zirvesini k r p yeni zirveleri görür mü?

Beklentimiz hisse senedi piyasas n n y l

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.