HİSSE SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Capital (Turkey) - - BORSA -

BANKA H SSELER

2015 y l na ba larken Merkez Bankas ’n n y l n ilk yar s nda 100 baz puan faiz indirimine gitmesini ve bu beklentinin bankac l k sektörünü olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Faiz indirimlerinden bankac l k sektörünün do rudan etkilenmesi sebebiyle banka hisselerini daha fazla tercih ediyoruz. Faiz marj iyile en, ihtiyatl kredi büyümesine ra men ödenmeyen kredilerini uluslararas oranlar n alt nda tutabilen Türk bankalar yüzde 9,6 fiyat/kazanç oran yla da ön plana ç k yor.

TEMETTÜ VER M YÜKSEK H SSELER

Di er taraftan petrol fiyatlar ndaki ve faizdeki dü ü e duyarl sektörlerdeki hisselerin olumlu performans göstermeye devam etmesini bekliyoruz. Dü en faiz ortam yla birlikte temettü verimi yüksek hisselerin de talep görmesini bekliyoruz. seyredece ini dü ünüyoruz.

Risk alma konusunda yat r mc lar n istekli olmalar , hisse senetleri için olumlu. Öte yandan hisse senedi fiyatlar do as gere i dalgal bir seyir izliyor. Biraz önce bahsetti im olumlu senaryo için risk te kil eden en önemli unsur FED’in faiz art r m zamanlamas n y l n ilk yar s nda ba latmas ve yüksek veya sürekli faiz art karar almas d r. Döviz piyasas nda beklentileriniz nedir? Birçok ülkede ya anan ekonomik durgunluk, bu ülkelerin ekonomi yönetimlerini para ve kur politikas yoluyla durgunluktan ç kmaya yöneltiyor. Bu durum ise döviz piyasas nda ola an seviyenin üstünde fiyat oynakl yarat yor. Avrupa Merkez Bankas ’n n geni leyici para politikas ve bu politikaya kar FED’in nas l pozisyon alaca önümüzdeki dönem yat r mc lar taraf ndan yak ndan takip edilecektir. ECB taraf ndan aç klanan 1 trilyon Euro’nun üzerindeki geni leyici politika kar s nda FED’in geçmi yönlendirmelerine ba l kalmas durumunda, dolar n daha fazla de erlenmesi beklenebilir. Ancak gerçekçi yakla mla FED’in faiz art r m politikas n uygulama tarihini ertelemesini bekliyoruz.

TCMB taraf ndan izlenen s k para politikas ve dü en enerji fiyatlar nedeniyle, cari i lemler aç n n azalmas ve TL üzerindeki bask lar n hafiflemesini bekliyoruz. Yurtd finansman ko ullar n n uygun olaca n bekledi imiz önümüzdeki dönemde TL’nin dolar ve Euro sepetine kar reel olarak de erlenme olas l yüksek görünüyor.

Faiz piyasas nda beklentilerinizi açar m s n z? TL enstrümanlarda hangi yat r m arac daha cazip olur?

Enflasyon beklentilerindeki iyile me ve TCMB para politikas ndaki s k duru , özellikle benchmark ve uzun vadeli bono faizlerinde gerilemeyi destekliyor. Önümüzdeki aylarda TCMB’nin enflasyon beklentilerindeki iyile meye paralel olarak referans faiz oran nda 50 baz puan daha indirim yapmas n bekliyoruz. Ayr ca y l n ilk yar s nda, kur taraf nda herhangi bir ok olmamas durumunda, tüketici fiyatlar art h z n n yüzde 5-6 aral na gerilemesini bekliyoruz. Y l n son iki ay nda gözlemledi imiz hizmet fiyatlar n n art h z ndaki k r lma da bu beklentimizi destekliyor. Bu nedenle y l n ilk yar s için uzun vadeli bono yat r mlar n n daha cazip oldu unu dü ünüyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.