“Dolarizasyon riski sürer”

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM -

13 ubat 16 ubat 19 ubat Euro Bölgesi, y ll k GSY H verisi, Türkiye, i sizlik oran , önceki veri yüzde 10,4 ABD, Philadelphia FED

smail Gülle stanbul Tekstil ve Hammaddeleri hracatç lar Birli i ( TH B) Ba kan

FED kararlar n n döviz ve faiz piyasas üzerindeki etkilerini merak ediyoruz. FED bu y l ne yapar? Etkisi ne olur? Cüneyt Paksoy Saxo Capital Strateji Uzman “FED'in ba aktör olarak alaca kararlar 2015 ve devam ad na global ölçekte dünya ekonomisi için birincil öncelikte. FED'in bundan sonraki en önemli ad m olan faiz art r m karar n n zamanlamas ve miktar , global piyasalar için oldukça önemli. Avrupa ba ta olmak üzere ya anan büyüme sorunlar n n finansal sisteme getirebilece i ek riskler sebebiyle FED'in en erken 2015'in ikinci yar s ndan sonra bir faiz art r m na ba layaca , bunu da oldukça ölçülü ad mlarla yapaca genel beklentisi var.

FED alg s masada kald kça ve ba ta Avrupa Merkez Bankas olmak üzere di er büyük Merkez Bankalar n n uygulad klar politikalar yetersiz kald kça, global ölçekte dolarizasyon riski uzun süre gündemde olaca a benziyor.

Böyle bir senaryo içinde TCMB s k para politikalar na da ba l olarak Türkiye piyasalar nda faiz art ihtimali imdilik daha büyük risklere ba l . Bununla birlikte kur taraf nda özellikle de dolar/TL taraf nda defansif olmakta ve geri çekilme süreçlerini al m yönünde ya da riskleri s n rland rma yönünde kullanmak rasyonel olacakt r.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.