Faiz indirimi endeksi yukarı taşır

Capital (Turkey) - - PARA YATıRıM - YATIRIM ARAÇLARINDA GEÇEN AY

015 y l bulundu umuz seviyelerin yüksekli i ve global veri ak ndaki belirsizlikten dolay yüksek volatilitenin devam edece i bir süreç olarak öne ç k yor. Endekste 90.000 seviyelerinin üzeri test edilirken, B ST 100 Endeksi’nin 100.000 seviyelerinin üzerine ta nmas mümkün. Gedik Yat r m Genel Müdürü Metin Ay k, bunun için faiz indirimlerine dikkat çekiyor. Her 100 baz puanl k faiz indiriminin yüzde 16 ilave yükselme potansiyeli anlam na geldi ini söylüyor ve unlar söylüyor:

“Bulundu umuz seviyeler, endekse göre yüksek volatiliteye sahip hisseler için uygun de il. Yükseli lerde bu tarz hisselerin sat n öneriyoruz. Endeks için belirledi imiz hedef de ere ula ld nda bu tarz hisseler, endekse göre volatilitesi dü ük hisselerle de i tirilmeli.

Yüzde 10-20 dü ü lerde yüksek volatiliteye sahip hisselere geri dönülmeli. Model portföyümüzde yer alan hisseler ise Bankas C, Bizim Toptan, Enka n aat, GYO, Tat Konserve, Tüpra ve Trakya Cam.” FAİZ / DÜ Ü E L M VAR Petrol fiyatlar nda a a yönlü hareketler, geçen dönemde g da fiyatlan n yüksek seyrinin bu dönemde olmamas gibi nedenlerle enflasyonda a a yönlü harekete dikkat çekiliyor. Böyle bir ortamda da Merkez DÖVİZ / YÖN YUKARI Dolar kuru geçen ay içinde 2,28 seviyesinin alt na kadar sarkt . Ancak sonras nda sviçre Merkez Bankas ’n n Euro/Frank kurunda taban fiyat uygulamas na son vermesi ve ACB’nin ayl k 60 milyar Euro’luk parasal geni leme karar yla Euro/dolar paritesi 1,11’lere geldi. 2,28’den 2,35 seviyelerine do ru ya anan hareket sonras nda dolara dayal ürünlerin portföylerde olmas gerekti i yönünde yorumlar art yor. FED kararlar , kurun 2,40 seviyelerine do ru hareket etmesi sonucunu beraberinde getirebilir. MB’den faiz indirimleri ise para giri ini art r yor. Bankas ’n n ölçülü faiz indirimi geliyor. Piyasa uzmanlar , MB’nin faiz indirmede geli meleri görerek hareket etti ini kaydediyor. Dü en faiz ortam nda portföylerde a rl kl TL öneriliyor. Mevduat ilk tercih, ÖST’ler de iyi bir alternatif. BORSA / POZ SYON AZALTILAB L R Borsa geçen ay, May s 2013’te gördü ü tarihi 90.000 zirvesini tekrar test etti. Bu yükseli te enflasyonda dü ü beklentileriyle faiz indiriminin, yine ECB’den ayl k 60 milyar Euro’luk varl k al m haberlerinin etkisi oldu. Özellikle bankac l k hisseleri öncülü ünde yükseli ler ya and . Gelinen seviyeler itibar yla hissede bir miktar kâr realizasyonu yap labilir. Yeni piyasaya girecek yat r mc lar ise hisse seçiminde daha seçici olmak zorunda. Çünkü bu seviyelerden al mlar, negatif sonuçlanabilir. ALTIN / TAVS YE ED LM YOR Son dönemde küresel alt n talebinde art e ilimi gözleniyor. Bunun da çe itli nedenleri var. FED’in faiz art r m konusunda aceleci davranmayaca yönündeki de erlendirmeler, küresel deflasyon ve büyümede yava lama göstergeleri ve son olarak sviçre Merkez Bankas ’n n kararlar , alt n n ons fiyat n 1.170 dolardan 1.300 dolar seviyelerine kadar ta d . Ancak bundan sonras için alt nda h zl hareketler beklenmiyor. Bu nedenle portföylerde çok fazla tavsiye edilmedi i görülüyor. Gram alt n al rken, ons fiyat kadar dolar/TL de izlenmeli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.