BEKLENEN İHRAÇ GERÇEKLEŞTİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Akbank, Türkiye’de ipotek teminatl konut kredilerini teminat göstererek TL cinsinden uzun vadeli tahvil ihraç eden ilk banka oldu. Geçti imiz y l aral k ay içinde Türkiye’nin ilk potek Teminatl Menkul K ymet ( TMK) program n kuran Akbank, Avrupa Yat r m Bankas ’na (AYB) yap lan yakla k 410 milyon TL tutar nda 5 y l vadeli ihraçla program kapsam ndaki ilk ihrac n tamamlad . Türkiye bankalar n n yurtd sermaye piyasas i lemlerine öncülük etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Akbank Uluslararas Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Hülya Kefeli, “Gerçekle tirdi imiz ihraç, teminatl yap s nedeniyle daha dü ük maliyetlerle borçlanmam za olanak sa lad . Bu ihraç ile temin etti imiz fonu, KOB ’lerin ve ticari irketlerin yat r mlar n n finansman nda ve i letme sermayesi ihtiyaçlar n n kar lanmas nda kullanaca z” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.