AKILLI BÜYÜME DEVAM EDECEK

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYASI -

Yap Kredi, yat r mlarla dolu geçirdi i 2014 y l n 2 milyar 56 milyon TL konsolide net kâr ile tamamlad . Bankan n 2014 y l nda toplam gelirleri ise yüzde 9 art la 8 milyar 754 milyon TL’ye yükseldi. 2014’ü yat r m y l olarak de erlendiren Yap Kredi CEO’su Faik Aç kal n, 2020 y l na uzanan planl bir büyüme hedefi içinde olduklar n belirtiyor. 2015 y l na da önemli hedeflerle ba lad klar n söyleyen Aç kal n, “2015’te ak ll büyüme stratejimiz do rultusunda farkl bölümlere i e al mlar m z devam edecek. Ayr ca ube a m z geni letmek ve ubelerimizi yenilemek yine gündemimizde olacak. Di er yandan, BT altyap s nda iyile tirmeler ve verimlilik art sa layacak projeleri de sürdürece iz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.