KAPALIÇARŞI RESTORE EDİLECEK

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

554 y ll k tarihi Kapal çar , yakla k 300 milyon TL’lik yat r mla asl na uygun bir ekilde restore edilecek. Restorasyon çal malar için i dünyas na yat r m ça r s nda bulunan Fatih Belediye Ba kan Mustafa Demir, Kapal çar ’n n sorunlar n n “proje, yönetim plan , altyap , beden duvarlar ve çat ” olmak üzere 5 a amada çözülece ini ifade ediyor. Demir, “14 han n otel olmas için plan tamamlad k. Ayr ca Eminönü’nün de i ik bölgelerinde bulunan tescilli avlulu hanlar n da otel olmas n n önünü aç yoruz” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.