MELEK YATIRIMCILAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

TBAA’n n (Melek Yat r mc lar Derne i) ubat ay nda gerçekle en genel kurul toplant s nda, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 melek yat r m a n n 8’i TBAA çat s alt nda pek çok komite, konsey ve yönetim kademesinde yer ald . TBAA böylelikle sektörün neredeyse yüzde 80’ini temsil eden çat örgüt niteli ine sahip oldu. Melek yat r m a lar n n büyük ço unlu unun tek çat alt nda toplanmas yla Türkiye, ngiltere ve Fransa’dan sonra Avrupa’n n en güçlü üçüncü melek yat r mc l k örgütlenmesine sahip oldu. Bu geli menin, özellikle exit ve yabanc melek yat r mc lar n Türkiye’deki melek yat r mc larla beraber yat r m yapma a amas nda büyük kazanç sa layaca dü ünülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.