ARKAS’A 235 MİLYON DOLAR SENDİKASYON

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

Arkas Holding, 15 Aral k 2014 tarihinde imzalad anla ma ile toplam 235 milyon dolar tutar nda ve 5 y l vadeli sendikasyon kredisi sa lad . Türkiye’de “Club Loan” format nda gerçekle tirilen en yüksek tutarl sendikasyon i lemlerinden birisine imza atan Arkas Holding, kayna a rl kl olarak deniz ve demiryolu ta mac l ve liman yat r mlar nda kullanacak. Arkas Holding Ba kan Önder Arkas, Türkiye’nin d ticaretinin geli imine sa lad katk ve hizmetlerin daha da art raca n söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.