SANATSEVERLERE ÖZEL OTEL

Capital (Turkey) - - KURUMSAL -

stanbul Pera’da aç lan The Public Otel, Avrupal ve Amerikal A Plus mü terilere hitap eden bir

sanat oteli olarak tasarland . Kullan lan tüm malzemelerin genç tasar mc ve sanatç lara ait

oldu u otelin kurucusu Özcan Çiftçi, ayn konseptle zincirle meyi planl yor. Pera’da 4 otel daha açmay planlad klar n söyleyen Çiftçi, “Berlin, New York ve Mikanos’ta da ayn isimle butik otel açma hedefimiz var. lk otelde oldu u gibi di er otellerde de tarihi binalar restore ederek otel haline getirece iz. New York ve Berlin’de görü melerimiz son a amaya geldi. 2017

y l na kadar otel say s 7’ye ç kacak” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.