HELVACIZADE ZATE VİTAL’İ TANITTI

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Helvac zade Grubu, Ege Üniversitesi laç Geli tirme ve Farmakokinetik Ara t rma Uygulama Merkezi ARGEFAR

ile i birli i içinde Türkiye’nin ilk besin destekleri markas Zade Vital’i geli tirdi . Helvac zade Grubu, Zade Vital markas ile gerçekle tirdikleri önemli çal malar aktarmak üzere, sa l k endüstrisi ve bas n mensuplar ile Conrad Otel’de bir araya geldi. May s ay nda Konya’da hizmete girecek Zade Vital Tesisleri, GMP (Good Manufacturing Practices/ yi Üretim Uygulamalar ) normlar nda üretim yapabilecek ve Avrupa’n n en büyük yumu ak kapsül

üretim tesisi konumunda olacak. Zade Vital’in bir sonraki yat r m ise Konya’da 80 bin m ’lik alan üzerinde yapaca biyoteknoloji yat r m olacak.

Zade Vital’in genel müdürlü ünü ise Dr. Beril Koparal Ayano lu yapacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.