VİVİDENT’E SÜPER MARKA ÖDÜLÜ

Capital (Turkey) - - PERAKENDE -

Vivident, yeni geli tirdi i ürünler, ambalaj formatlar , tutarl ve kesintisiz marka pazarlama yat r mlar ile tüketicilerin en be endi i sak z markas olarak, ikinci kez Superbrands ödülünü ald . Tüketicisinin be enisini kazanan yenilikçi ürün ve ambalaj konseptleriyle elde etti i pazar ba ar s ve ödüller, Vivident’i sektör geli iminin çok ötesine ta yor. Nielsen ara t rma irketi verilerine göre yüzde 28’lik pazar pay na sahip olan Vivident, kategorisini olu turdu u “tatland r c l sak z” segmentindeki yüzde 43’lük pay ile aç k ara lider durumda.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.