ANAFARTALAR: AĞUSTOS TAARRUZU

Capital (Turkey) - - KITAP -

ngiliz tarihçi ve muharebe alanlar rehberi Stephen Chambers’ n kitab Anafartalar: A ustos Taarruzu, smail Hakk Y lmaz’ n çevirisiyle yay mland . Kitap, 1915’in Mart ay nda denizden geçemedikleri Çanakkale’de ve Nisan ay nda Ar burnu ve Seddülbahir bölgelerine yap lan ç karmalarda ba ar l olamayan tilaf Kuvvetleri’nin son bir gayretle a ustos ay nda Anafartalar’a yapt klar ç karmay ele al yor. Harekâta kat lan askerlerin s ca s ca na yazd günlüklerden, mektuplardan ve iirlerden yap lan canl al nt lar, sava ta ya anan ac lara, sevinçlere ve korkulara k tutuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.