OSMANLI ARAP COĞRAFYASI VE AVRUPA EMPERYALİZMİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

1. Dünya Sava s ras nda Osmanl Devleti Hariciye Nezareti diplomatlar taraf ndan yaz lan Osmanl Arap Co rafyas ve Avrupa Emperyalizmi, Prof. Dr. Ali Aky ld z ile Prof. Dr. Zekeriya Kur un taraf ndan yay ma haz rland . Eserde Osmanl Hariciye Nezareti diplomatlar n n, emperyalist Avrupa devletleri, özellikle de ngiltere ile ortaya ç kan sorunlar n geçmi ine, o dönemdeki durumuna ve gelece ine dair 1916-1919 y llar aras nda haz rlad raporlar masaya yat r l yor. Osmanl Devleti’nin gasp edilen haklar n n geri al nmas için ba vuraca yöntemlerin anlat ld raporlar n yan s ra yazarlar n kaleme ald kapsaml “Giri ” bölümü de bu co rafyada günümüzde ya anan sorunlar n yüz y l önceki köklerine k tutuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.