GELİBOLU GÜNLÜKLERİ

Capital (Turkey) - - KITAP -

Jonathan King’in, Çanakkale Sava ’nda siperlerde çat m askerlerin mektuplar ndan ve günlüklerinden yap lan al nt larla haz rlanan Gelibolu Günlükleri kitab , tarih severlerin be enisine sunuluyor. Ali Önsan taraf ndan Türkçele tirilen kitap, 25 Nisan 1915’teki Gelibolu Ç karmas ile ba layarak harekat n son gününe kadar sava taki askerlerin sars c dünyas na k tutuyor. Kitapta zorlu hava artlar , hastal klar ve her gün silah arkada lar n gömen askerlerin ruh halleri gibi Gelibolu’nun çetin ko ullar göz önüne seriliyor. Kitap ayn zamanda dü man siperlerinde sigara kar l nda konserve et takas eden askerleri de göstererek Türkler ve Anzaklar aras ndaki insani ve medeni hissiyata dikkat çekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.