SÜRGÜN MEKTUPLARI

Capital (Turkey) - - KITAP -

Yak n tarihin önemli ahsiyetlerinden Ali Çetinkaya’n n ngilizler taraf ndan tutukland 5 Nisan 1919’dan, serbest kald 25 Ekim 1921 tarihine kadar Malta’da geçirdi i esaret zamanlar nda e i Mefharet Han m’a gönderdi i mektuplar, Türkiye Bankas Kültür Yay nlar taraf ndan kitap haline getirildi. Son Mebuslar Meclisi’nin Afyon Milletvekili Ali Çetinkaya, mektuplar nda sürgün ya am n n zorluklar n , ailesinin s k nt lar nedeniyle ya ad çaresizli i ve içinde bulundu u halin belirsizli inden do an kayg lar n ve hasretini payla yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.