SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YÖNETİŞİM

Capital (Turkey) - - KITAP -

Türkiye Bankas Kültür Yay nlar ve TEMA Vakf i birli inde yay mlanan Dünyan n Durumu serisinin 2014 say s “Sürdürülebilirlik çin Yöneti im” raflardaki yerini ald . Eser, güvenilir siyasi ve ekonomik yöneti imin önündeki engelleri ve bunlar ortadan kald racak yeni fikirleri inceliyor. Yazarlar, bölgesel ve yerel iklim önceliklerini, çal anlar n n mülkiyetinde olan irketleri, enerji diplomasisini, internetin sürdürülebilirlik

üzerindeki tesirini, ekolojik okuryazarl n önemini de içeren çe itli e ilimleri ve çözüm önerilerini ara t r yor. Worldwatch Enstitüsü’nün ünlü yay n Dünyan n Durumu, çeyrek as rd r geni bir ö renci, gazeteci, siyasetçi ve bilinçli vatanda kitlesini sürdürülebilir geli medeki e ilimler hakk nda

bilgilendiriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.