“MONTAIGNE, AKIL DOSTLARIMDAN BİRİ”

Capital (Turkey) - - KITAP -

FAT H BECER / MONITISE MEA CEO’SU “ nsanlar n yol arkada lar n , mentorlar n , ak l dan t klar ki ileri sadece günümüzden de il tarihin muazzam derinli inden edinmeleri gerekti ini dü ünüyorum. Çünkü her zaman ayn entelektüel ve mental seviyeyi ça da lar n zdan bulamayabiliyorsunuz. Benim de çok de erli ak l dostlar mdan biri Michael Eyquem de Montaigne… Sarah Bakewell’in yepyeni bir biyografi formu ile yazd Nas l Ya an r Ya da Bir Soruda Montaigne’in Hayat kitab , Montaigne’nin hayat ndan yola ç karak kendi ya ad klar ve hissettikleriyle “Nas l ya an r” sorusuna 20 ayr çok de erli yan t veriyor. Her gün ya ad klar n kendinden yola ç karak yazan ve yazd klar n okuyan herkesin ruhuna ayna tutan günümüz blogger’lar n n atas bana göre Montaigne’di. Dürüstçe kendini anlat rken bize kendimizi anlatmay ba ard . Asl nda Montaigne, Denemeler boyunca tek bir soruya cevap ar yor: Nas l iyi ya an r? Kitab n ba l ndan da hissedildi i gibi bu bir ki isel geli im kitab olmaktan çok daha fazlas . Çok de erli tecrübe ve fikirlerle beslendi im ve Montaigne ile zamans z bir ba kurmam tekrar sa layan bu özel çal may herkese tavsiye ediyorum.” TANYA HAZAL KAYSOYDU / YEN B RL DER YKB

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.