“İŞ İNSANLARININ FAYDALANACAĞI KİTAPLAR”

Capital (Turkey) - - KITAP -

“Malcolm Gladwell’in Outliers (Çizginin D ndakiler) ve Charles Duhigg’in The Power of Habit (Al kanl klar n Gücü) eserlerini çok be endi imi söyleyebilirim. Gladwell’in Outliers, ba ar l olmak için çok çal man n yan s ra do ru yer ve do ru zamanda bulunman n da ciddi etkisi oldu unu istatistiki verilerle aç kl yor. Ayr ca Bill Gates ve üniversite ö renimini tamamlamadan ba ar l olmu di er giri imciler gibi e itim almadan ba ar l olunaca na dair mitin de geçerli olmad n , bu ekilde ba ar l olan insanlar n asl nda kendi alanlar nda ciddi uzmanl k sahibi oldu unu ortaya koyuyor. Duhigg’in The Power of Habit isimli kitab ise hem ki ilerin hem kurumlar n fark nda olmalar na ra men de i tiremedikleri ya da de i tiremeyece ini dü ündükleri al kanl klar inceliyor. Kurumlar n, kangren haline gelmi kötü al kanl klar ndan birini dahi de i tirmeleri kayd yla topyekûn de i ebilecekleri bir yola girebilece ini aktaran yazar, bu sav n örneklerle aç kl yor. Okumas son derece keyifli olan bu kitap, her i insan n n faydalanabilece i ç kar mlarla dolu.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.