SIFIR MARJİNAL MALİYET TOPLUMU

Capital (Turkey) - - KITAP -

Koç Sistem, Jeremy Rifkin taraf ndan yaz lm olan S f r Marjinal Maliyet Toplumu kitab n Türkçeye kazand rd . Kitap, teknolojideki dönü ümlerin katk s yla “i birlikçi ortak kaynaklar” olarak tan mlad yeni bir ekonomik paradigman n hayat m za girmek üzere oldu unu anlat yor. Yazara göre, yeni teknolojiler üretkenli i art racak, birçok mal ve hizmetin marjinal maliyetini s f ra yak n seviyelere indirecek ve tüketici bunlar n ço una neredeyse bedelsiz sahip olabilecek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.