“4’ÜNCÜ NESİL AVM DÖNEMİ BAŞLIYOR”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Avi Alka , perakende ve gayrimenkul sektörünün çok yak ndan tan d bir isim. Son 7 y ld r JLL Türkiye’nin yönetim kurulu ba kanl n yap yor. JLL, 80 ülkede ticari gayrimenkul dan manl hizmeti veren bir irket. Türkiye’de de gayrimenkul sektörünün büyük oyuncular aras nda. Alka ’ n ba kanl nda JLL Türkiye, bugüne dek Zorlu Center, Aqua Florya, stinye Park, Cevahir, Profilo ve Özdilek Park gibi birçok AVM’nin kiralama hizmeti ve dan manl n yürüttü.

Peki sektörün deneyimli bir ismi olarak Alka , bugünlerde s kl kla tart lan AVM’lerin geldi i son noktay nas l de erlendiriyor?

Türkiye’de al veri merkezine sahip olmayan 24 ehir bulundu unu belirten Alka ’a göre daha gidilecek çok yol var. “Bir perakende pazar n n geli mi lik düzeyinin de erlendirilmesini sa layan en önemli gösterge, pazardaki bin ki i ba na dü en kiralanabilir alan seviyesidir” diyen Alka , en yo un pazarlar olarak öne ç kan stanbul ve Ankara’n n bin ki i ba na dü en kiralanabilir alan seviyesini s ras yla 268 ve 267 metrekare olarak aç kl yor. “Türkiye ortalamas 128 metrekareyken, Avrupa’n n yo unluk ortalamas 196 metrekare. Türkiye’nin perakende yo unlu unun Avrupa ülkeleri ortalamas n n alt nda kald n gösteren bu veriler, Türkiye’nin al veri merkezi geli imi aç s ndan yat r mc lar için halen potansiyel sundu unu gösteriyor” diye konu uyor.

Alka , AVM kiralamas ve yönetimi konusunda son 5-10 y lda çok ciddi bir geli me kaydedildi ini de söylüyor. On y l önceki kapal ve gün n çok az alan birinci nesil AVM’lerden imdi cadde görünümlü 4’üncü nesil al veri merkezlerine geçme a amas na geldi imizi anlat yor. “Dolay s yla geçmi te baz yabanc markalara öncelikle yer verdi imizden yak nan perakendeciler, bugün ba çeken yerli perakendecilerimizin yan nda yer almak için çaba sarf ediyor” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.