“OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BÜYÜDÜK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

2014 Türkiye’de ve çevre ülkelerde ya anan siyasi ve ekonomik olumsuzluklara ra men turizm sektörü aç s ndan iyi bir y l oldu. Türkiye’de turist say s ve gelirler artt . Bu ortamda NG Hotels de hem ciro hem hizmet kalitesi aç s ndan hedeflere ula t . NG Hotels cra Kurulu Ba kan Hediye Güral Gür, ya anan olumsuzluklar n büyümeyi etkilememesini Türkiye’nin turizm aç s ndan güçlü bir marka haline gelmesine ba l yor, fiyat kalite ili kisinde de iyi ürünlerin oldukça makul fiyatlara sunulmas n n sektörü güçlü k ld n ifade ediyor.

yi geçen bir y lda NG Hotels ald ödüllerle öne ç kt … NG Sapanca Wellness&Convention 2014’te sahip oldu u kalite belgesi say s n 8’e yükseltti. Böylelikle Türkiye’nin en fazla kalite belgesine sahip 5 y ld zl oteli olduklar n söyleyen Gür, “NG Afyon Wellness & Convention da ülkemizde bulunan termal tesisler aras nda 6 kalite belgesine sahip tek tesis oldu” diyor.

Gür’ün 2015 y l na ili kin beklentileri de oldukça olumlu. Rusya’daki ekonomik sorunlar n Türk turizmine etkilerini u an net olarak öngöremediklerini belirtiyor. Bu geli melerden genel olarak turizm sektörünün etkilenmesi durumunda y l içinde turizmde rekabetin daha da artaca n ifade ediyor. Ancak kendi hedeflerinde ç tay yükselttiklerinin alt n çiziyor. “2015’te yüzde 12 oran nda büyüme planlad k. 2015’in özellikle hizmet vermekte oldu umuz SPAwellness, toplant ve termal turizm alanlar nda 2014’ten de iyi bir y l olaca na inan yoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.