“CİRONUN YARISI YURTDIŞINDAN GELECEK”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Bernardo’nun kurucular Nurettin Sözen ve Ömer Sözen karde lerin i e at lmalar , 1984 y l nda babalar n n beyaz e ya ma azas nda çal maya ba lamalar yla gerçekle ti. O ma azada beyaz e yan n d nda dekoratif ev e yalar da satmaya karar veren karde ler, ilk ma azalar n da hediyelik e ya sat yapan Gifthome markas yla 1999 y l nda Ba dat Caddesi’nde açt .

O y llarda ayn zamanda Carrefour, Real ve Migros gibi perakende zincirlerine ürün tedarik eden irket, 2001 y l nda züccaciyeye yöneldi ve koleksiyon haz rlama karar ald . Haz rlad ilk koleksiyona da Bernardo ismini verdi. 2004 y l nda Bernardo’yu ana marka olarak kullanma karar alan Sözen karde ler, ayn y l 7 ma azal k Gifthome’u Bernardo’ya dönü türdü. Bugün 83 ma azas yla züccaciye sektörünün güçlü markalar aras nda yer alan Bernardo, 100’ün üzerinde tedarikçiyle çal yor. 700 çal an yla y ll k 175 milyon TL ciro elde ediyor.

Perakendenin yan nda Bernardo’nun toptanc l k i i de var. Gelirlerinin yüzde 30’unu geleneksel kanallara toptan züccaciye ürünü tedarik ederek sa lad klar n belirten Bernardo Yönetim Kurulu Ba kan Nurettin Sözen, toptanc l ktaki markalar n n Biev oldu unu söylüyor. “Biev’le ikinci marka olarak perakendeye de girdik. Orada ev dekorasyon ürünlerinin sat lar n yap yoruz. u anda 10 tane Biev ma azam z var” diyor.

Bernardo ile kendilerini butik ma azac olarak nitelendiren Sözen’in önümüzdeki dönemdeki büyüme haritas da net. Gelecek 5 y lda 84 olan ma aza say s n 150’ye ç karmay hedefliyor. Türkiye çap nda farkl illere yay l rken 300-400 bin nüfuslu illerde olmay planl yor. Sözen bir taraftan da yurtd na aç lma haz rl klar yap yor. Halihaz rda sadece Kuzey K br s’ta bir ma azalar oldu unu ifade eden Sözen, yurtd na yay lma konusunda nas l yol alacaklar n da öyle aç kl yor: “Ev hayat n n önemli oldu u geleneksel pazarlarda Bernardo’ya ilgi fazla. Bu nedenle ilk olarak yak n bölgelerde Suudi Arabistan’da ard ndan Tunus’ta ma aza açaca z. Hedefimiz ciromuzun yar s n yurtd ndan sa lamak. Yurtd nda önce çevre ülkelerde yay laca z. imdilik ortakl k da dü ünmüyoruz. Kazand m z yine i imize yat rarak büyüyece iz. Gelecek 5 y lda 10 ülkede sat a m z olmas n planl yoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.