“YENİ ORTAKLIKLA DÜNYA LİDERİ OLACAĞIZ”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Arvento, 10 y l önce araç takip sistemleri alan nda faaliyet göstermek üzere kuruldu. lk y l 12 mü teriyle ba layan yolcu u irketi bugün 3 k tada 33 bin mü teriye hizmet veren bir noktaya ta d . Arvento tamam n Türkiye’de geli tirdi i yaz l m ve donan mlar yla 23 ülkede faaliyet gösteriyor.

Pazar pay s ralamas nda alan nda dünyan n en büyük 5’inci irketi konumunda yer al yor. irketin kurucusu ve genel müdürü Özer H ncal, ürünlerini her ölçekte kurulu un ihtiyaçlar na özel içeriklerle ekillendirdikleri için 1 arac olan irket ile bin arac olan kurumun araçlar n takip edebildiklerini söylüyor. “Ürünlerimizin ula labilir olmas mü teri say m z n h zla artmas n sa lad ” diyor.

Araç takip, yüzde 75’ini 5 irketin domine etti i ve geri kalan yüzde 25’ini ise 10 irketin payla t h zl büyüyen bir sektör. Sektörün y ll k büyüme h z yüzde 25. Araç takip ve filo yönetim sistemlerinin kazan-kazan mant yla çal an sistemler oldu unu belirten H ncal, “Araç takip sistemleri ile tasarrufun yan s ra güvenlik konusunda da önemli çözümler sunuluyor. Baz irketler sadece emniyetli sürü amac yla sistemimizi sat n al yor. Sistemde araçlara özel h z limiti tan mlanabiliyor ve bu h z limitinin a lmas durumunda, daha önceden tan mlanan ki ilere an nda SMS ya da e-mail ile uyar mesaj gönderiliyor. Son 3-4 y ld r bizim ve GSM operatörlerinin yapm oldu u ileti im çal malar n n da etkisiyle sistemlerin bilinirli i artt . Fakat pazar hala istedi imiz büyüklükte de il. Fark ndal ve bilinirli i art rmak için çal malar m za devam edece iz” diye konu uyor.

Arvento içeride pazar büyütürken dünyada sektörde liderli e ula may hedefliyor. “S f rdan yaratt m z irketimizi 10 y lda alan nda dünyan n en büyük 5’inci irketi haline getirdik” diyen H ncal, sözlerine öyle devam ediyor: “Bundan sonras için hedefimiz çok net. Kendi alan m zda dünyada bir numara olmak istiyoruz. Bu y l n ba nda bu hedefimize ula ma yolunda önemli bir ad m daha att k. Dünyan n önde gelen fon irketlerinden biri olan Investcorp ile ortak oluyoruz. u anda yasal izin sürecinde olan anla man n tamamlanmas halinde Investcorp büyük hissedar olarak Arvento’nun orta olacak. Globalle me yolunda Investcorp’un gücünü, deste ini ve sektörel deneyimini arkam za alarak büyümeye devam edece iz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.