“YEN KONSEPT YOLDA”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Tamer Tanca’n n iç pazara ili kin de yeni projeleri var. Örne in yak n zamanda Tanca Teknoloji ad nda yeni bir ma aza konseptini hayata geçirmeye haz rlan yor. Bu y l 5-6 Tanca Teknoloji ma azas açacaklar n belirten Tanca, “Burada teknolojik ürünlerle yer alaca z. Örne in esnek tabanl , özel kayd rmaz patentli teknolojiye sahip ayakkab lar gibi üstün özellikli ürünler bu ma azalarda tüketiciyle bulu acak” diyor.

Kemal Tanca’n n büyümesinde ilk önemli hamlelerden biri üretimden ç kmas . 15 y l önce üretimden ç kan irket, bugün 150-200 üretim tesisiyle çal yor. AR-GE’ye verilen önem de yine markay büyüten giri imlerden bir di eri… Tanca Plus ve Tanca Kids gibi farkl markalarla daha geni bir hedef kitleye ula mas da markay güçlendiren di er bir hamle.

u anda 40 ehirde faaliyet gösteren Kemal Tanca, önümüzdeki dönemde rotas n yurtd na çevirmi durumda. Türkiye’de istedikleri büyümeyi yakalad klar n ve art k iç pazarda yapacaklar çok fazla ey olmad n belirten Kemal Tanca Yönetim Kurulu Ba kan Tamer Tanca, “ u ana kadar kendi sermayemizle bekledi imiz bir büyüme yakalad k. Bundan sonra Avrupa’da yapaca m z çok i var. Özellikle talya’da iyi markalarla yan yana yer almay istiyoruz. Yak n zamanda 8-10 ülkede faaliyet gösteriyor olaca z. lk olarak hedefimizde talya, spanya,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.