İÇ PAZARIN ARDINDAN GÖZÜNÜ DIŞARI ÇEVİRDİ

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

emal Tanca, Türkiye’nin en köklü ve büyük ayakkab zincirlerinden… 1950 y l nda Kemal Tanca’n n Adana’da açt ilk ma aza ile yolculu una ba layan marka, 1960 y l nda stanbul’da Çar kap ’da ilk ma azas n açt . Ancak Türkiye’de birçok perakende markas gibi Kemal Tanca da h zl büyümesini 2002 sonras nda ya ad . 2002’ye kadar 4 ma aza ile faaliyet gösterirken bugün tamam kendisine ait olan 140 ma azal k bir zincire dönü tü.

Peki geçti imiz y l 250 milyon TL’lik bir ciroya ula an Kemal Tanca bu büyümeyi nas l yakalad ? Hollanda ve Amerika var” diyor.

Kemal Tanca yurtd nda bayilik de verecek. Azerbaycan, Kosova ve Güney Afrika ile anla t klar n anlatan Tamer Tanca, “Amerika için görü melerimiz sürüyor. talyan markalar da onlara üretim yapmam z istiyor. u anda talya’da 7-8 irketle görü me halindeyiz. Bu irketlerle Türkiye’de üretim ve marka i birli i gerçekle tirmeyi istiyoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.