“HEDEF DAHA FAZLA DE ER”

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Treve’nin dikkat çekti i bir di er önemli geli me ba kl k sistemine ili kin. Treve, kanser immünoterapisinin Roche’un temel odak alanlar ndan biri oldu unu söylüyor. Halihaz rda 5 farkl kanser türüne yönelik 7 ilaç geli tirme a amas nda olduklar n dile getiren Treve öyle devam ediyor: “Roche, tan ve tedavi alanlar n n iç içe geçti i ve birbirini tamamlad bir yakla mla ki iye özel tedavi alan na odaklan yor. Ayn grup içinde hem diagnostik hem ilaç birimlerini bar nd r yoruz. Bu birimlerin birlikte çal arak yaratt sinerji sayesinde ki iye özel tedavi alan nda daha fazla de er yaratabiliyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.