KARİYERİNİ ZİRVEDEYKEN BIRAKTI

Capital (Turkey) - - INSANLAR -

Do a Koleji’nin CEO’su U ur Gazanker, sürpriz bir kararla görevinden ayr ld . 2002 y l nda kurucu genel müdür olarak göreve ba lad Do a Koleji’nde tam bir ba ar hikayesi yazan Gazanker’in kurumu nereden nereye ta d n en net rakamlar ifade ediyor. 2002 y l nda bir 1 milyon TL sermaye, 1 kampüs, 20 çal an ve 100 ö renci ile yola ç kan Do a Koleji, bugün 1 milyar TL ciro, 2 milyar TL’lik kurum de eri, 70 bin ö renci ve 104 kampüse ula m durumda. Sektörde aç k ara lider olan Do a Koleji, sadece Türkiye’de de il Avrupa’da da liderli i elinde tutuyor.

20 y ld r Do a Koleji’nin patronu Fethi im ek ile çal an ve 13 y lda böylesi çarp c bir performansa imza atan Gazanker’in bu sürpriz ayr l n n nedenine gelince…

Telefonda konu tu umuz Gazanker, istifas n n arkas nda Fethi im ek’le ya anm bir sorunun olmad n belirtiyor. Biraz y prand n ve dinlenme ihtiyac duydu unu söylüyor ve hemen arkas ndan dikkat çekici bir gerekçe aç kl yor:

“Ayr l k karar m n arkas nda bir i i zirvede b rakma iste i var. En ba ar l oldu um dönemde görevimi b rak yorum. Bizden sonrakilere de yol vermek gerekiyor. Genelde bunu herkes söyler ama hayata geçirmez. Ben bu karar mla bunu söylemekle kalmay p göstermi oldum.”

20 ubat’ta görevi b rakan Gazanker, bu karar almas n n hiç kolay almad n n da alt n çiziyor. “Karar m 6 ay önce verdim. Zor bir karard , ne benim ne Fethi Bey için kolay olmad . Son 3 ayd r da tüm toplant lara yard mc m Bünyamin Çelikten ile birlikte girdim. Böylelikle benden sonra göreve gelecek isim sistemli bir haz rl k süreci ya am oldu” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.