Çok uzun ömürlü Japonlar hangi etkenler ölüme itiyor?

Capital (Turkey) - - ŞİRKET DOKTORU -

nce ABD’den bir istatistik payla ay m: Bu ülkede 1994 y l nda kurulan her 4 irketten sadece 1’i, 2004 y l na ula abilmi . 10 y lda 4 irketten 3’ü batm ya da sat n al nma yoluyla yok olmu .

Benzer rakamlar çok say da Bat ülkesinde de görülüyor. Türkiye’de rakamlar, bu kadar yüksek olmasa bile ayakta kalmak zorla yor.

Daha önce de birkaç yaz mda k saca payla m t m. Ayakta kalman n böyle zor oldu u bir dönemde, Japonya tam bir “as rl k irketler” yuvas olarak dikkat çekiyor. Bu ülkede 1.300 ya nda bir otel ile 900 ya nda bir birac l k irketi hala faaliyetini sürdürüyor.

talya’da 1526 y l nda kurulmu olan silah üreticisi Beretta, ABD’de 1623 y l nda stanbul’da kurulmu Zildjian gibi irketlerin oldu unu da biliyoruz. Ancak yine de Japonya ve Uzak Asya’da çok say da as rl k irket var. Bu bir gerçek. Sadece Japonya’da 50 binden fazla “as rl k” irket bulunuyor. Bunlardan 3 bin 886’s , 200 y ldan daha uzun süredir faaliyet gösteriyor.

Son y llardaki geli meye dikkat

Ancak son birkaç y ld r bu “efsane” irketlerden baz lar batt . Örne in, 2015 y l n n ba nda en ya l Japon irketlerinden 465 y ll k deniz mahsulleri sat c s Minoya Kichibee iflas etti. 533 ya ndaki konfeksiyon üreticisi Surugaya, 2014 y l n ortas nda iflas etti ini aç klam t .

Onlardan daha önce 1429 y l nda kurulmu , belki de dünyan n en eski irketi olan, tap nak in aatç s Kongo Gumi, 2007 y l nda zora girmi ve ba ka bir irket taraf ndan sat n al nm t . Bu geli meye kadar çok say da uzmana göre Kongo Gumi uzun y llar ya amaya aday bir irketti. Ancak beklenen olmad .

Japonya’da bu kadar eski irketlerin batmalar na k rastlanm yor. O nedenle 500 y ll k, 1000 y ll k irketlerin batmas na zemin haz rlayan etkenler, i dünyas nda tart lmaya ba land . Her ne kadar bir trend olu turmasa bile nedenleri ara t r l yor. Japonlar niye uzun ya yor? Financial Times gazetesinde bu konuda yay nlanan

Ömakalede u saptama dikkatimi çekti: “Asl nda sorulmas gereken ilk soru, Japon irketlerinin nas l bu kadar uzun süre hayatta kalabildi idir.” Soruyu soran uzman, ara t rmalar ndan edindi i birkaç gerekçeye dikkat çekmi :

1. Uzun ya ayan irketlerin neredeyse tamam sadece bir sektörde faaliyet gösteriyor. Örne in Kongo Gumi, bir Budist tap nak in aatç s yd ve bu konuda son derece uzmanla m t .

2. Asla kendi kültür ve yönetim anlay lar n n d na ç km yorlar. lk tap na n 533 y l nda yapan irket, bu alanda tam bir kültür olu turmu tu.

3. Japonya’n n en ya l irketlerinin faaliyet alan n , “En temel insani ihtiyaçlar” olu turuyor. Onlar a rl kl olarak “Yiyecek, içecek, nakliyat, in aat ve silah” sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

4. Japon kurucular, irketlerini bir sonraki ku a a devir konusunda di er ülkelere göre daha ba ar l . Genel uygulama, irketin yönetimini büyük erkek çocu a b rakmakt r. Baz durumlarda “k zlar yla evlenecek” bir erkek çocu unu “evlat” edinip irketin ba na geçirenler de vard r. 2011 y l nda yap lan bir ara t rma, “evlat” edinme yoluyla yönetilen irketlerin, normal aile irketlerine göre daha ba ar l oldu unu ortaya koymu . Bu da ilginç bir saptama… Uzun ömür garanti de il! Peki böyle bir kültür ve yönetim anlay na ra men son y llardaki bat n arkas nda ne var?

Bunun bir nedeni, Japonya’daki kültürel de i im, tüketici ve yöneticilerin global dünyada olup bitenlerden etkilenmesi ve trendler olu turuyor. Yeni tüketici, eski kültüre dayal irketleri zaman içinde terk edebiliyor.

Bir ba ka neden ise Japonya’daki ekonomi yönetimiyle bankalar n irketleri bir ölçüde tembelli e al t rmalar … Kurtar lmaya ve kötü yönetilseler bile “ikinci ans” bulmaya al m irket sahipleri, yüz y ll k irketlerin bat ndaki bir ba ka önemli unsuru olu turuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.